Thứ Sáu, ngày 08 tháng 11 năm 2013

WinAPI - C++ - Cơ bản về DLL

Hướng dẫn tạo và sử dụng DLL bằng Win32 API, C++ với VC++. Mặc nhiên coi như đã nắm kiến thức về DLL

Ref:
http://diendan.congdongcviet.com/showthread.php?t=47180


1. Load time DLL (load lúc khởi chạy chương trình)

1.1. Tạo DLL:
Bạn khởi tạo 1 project tên là ProjDLL, chú ý chọn kiểu là DLL. Các việc phải làm:

- Tạo header file với tên ProjDLL.h:

#ifdef __cplusplus
#define WIN32DLL_API extern "C"__declspec(dllexport)
#else
#define WIN32DLL_API __declspec(dllimport)
#endif

WIN32DLL_API int testFunc(void);

- File ProjDLL.cpp: 

thêm vào:
#include "ProjDLL.h"

và hàm:


BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
                     )
{
    switch (ul_reason_for_call)
    {
    case DLL_PROCESS_ATTACH:
    case DLL_THREAD_ATTACH:
    case DLL_THREAD_DETACH:
    case DLL_PROCESS_DETACH:
        break;
    }
    return TRUE;
}

WIN32DLL_API int testFunc(void)
{
    MessageBox(NULL, L"testFunc", L"testFunc", MB_OK);
    return 0;
}

- Build:
Chúng ta sẽ có các file ProjDLL.dll, ProjDLL.lib,...

1.2. Tạo project "client" kết nối (sử dụng) DLL trên:

Bạn tạo project tên ProjUseDLL

- Copy file ProjDLL.h và ProjDLL.lib vào thư mục project của ProjUseDLL (cùng thư mục với ProjUseDLL.cpp) và copy ProjDLL.dll vào thư mục sẽ chứa file ProjUseDLL.exe

- Tại stdafx.h (hay bất cứ file header nào của ProjUseDLL):

thêm vào:
#pragma comment(lib, "ProjDLL.lib")

Hoặc, nếu là VC++, phải chuột lên Project trong Solution explorer --> Add --> Existing file --> ProjDLL.lib

- Tại ProjUseDLL.cpp:

thêm vào:
#include "ProjDLL.h"

và sử dụng các hàm trên DLL như bình thường, ví dụ:

testFunc();

Thứ Bảy, ngày 02 tháng 11 năm 2013

WinAPI - C++ - Một số vấn đề về kiểu dữ liệu chuỗi

char a = \17;
--> a là kiểu char, 1 byte, chứa giá trị hexa là 0x17
char a[] = "ABC";
--> a thực chất là con trỏ, trỏ đến mảng 4 ký tự, 3 ký tự ABC và ký tự kết thúc chuỗi, mỗi phần tử có kiểu char (1 byte)
char* a = "ABC";
--> a là con trỏ, trỏ đến mảng 4 ký tự, 3 ký tự ABC và ký tự kết thúc chuỗi, mỗi phần tử có kiểu char (1 byte)
wchar_t a[2]
--> a là mảng 2 phần tử, mỗi phần tử có kiểu wchar_t (2 bytes) - Wide character
LPCWSTR a
--> "Long Pointer to Constant Wide String"

1. Chuyển char (8 bits) sang LPCWSTR (pointer to array 16 bit per element, include Null terminal)
Xem ví dụ:
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  int wmId, wmEvent;
  PAINTSTRUCT ps;
  HDC hdc;
  RECT rect;
  char MyChar = 0;

  switch (message)
  {
  case WM_CHAR:
    MyChar = LOWORD(wParam);
    MessageBox(hWnd, (LPCWSTR)MyChar, (LPCWSTR)MyChar, MB_OK);
    break;
  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;
  default:
    return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}
 
 --> Không được. Sửa lại:
 
 
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  int wmId, wmEvent;
  PAINTSTRUCT ps;
  HDC hdc;
  RECT rect;
  wchar_t myString[2];
  myString[1] = '\0'; // Ensure the second element is the null char

  switch (message)
  {
  case WM_CHAR:
    myString[0] = LOWORD(wParam); // Modify the first element only
    MessageBox(hWnd, myString, myString, MB_OK);
    break;
  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    break;
  default:
    return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
  }
  return 0;
}
 
2. Chuyển từ LPARAM sang LPCWSTR:
Xem ví dụ:
 
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
 int wmId, wmEvent;
 static char buffer[] = "";

 switch (message)
 {
 case WM_COMMAND:
 wmId  = LOWORD(wParam);
 wmEvent = HIWORD(wParam);
 // Parse the menu selections:
 if (lParam==0)  // Menu selected
 {
  switch (wmId)
  {
  case IDM_GETTEXT:
  SendMessage(hWndEdit, WM_GETTEXT, 1024, (LPARAM)buffer);
  MessageBox(hWnd, (LPCWSTR)buffer, L"Caption", MB_OK);
  break;
  default:
  return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
  }
 }
 break;
 case WM_DESTROY:
 PostQuitMessage(0);
 break;
 default:
 return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
 }
 return 0;
}  

--> Dùng char[] làm trung gian, chuyển ouput kiểu LPARAM sang input LPCWSTR

3. Chuyển từ wParam sang LPCWSTR

wchar_t buffer[256];
wsprintfW(buffer, L"%p", wParam);
SetDlgItemText(hWnd, IDC_HANDLE, buffer);

--> Dùng wsprintf với "%p", kết hợp với trung gian là 1 mảng wchar_t

4. Chuyển UTF_8 sang UTF_16 dùng MultiByteToWideChar

 Hãy xem ví dụ sau:

            szFileName = L"abc.txt";
            hFile = CreateFile(szFileName, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, 0, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE, NULL);
            hMapFile = CreateFileMapping(hFile, NULL, PAGE_READONLY, 0, 0, NULL);

            pMemory = MapViewOfFile(hMapFile, FILE_MAP_READ, 0,0,0);

            int size_needed = MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, (LPCCH)pMemory, -1, NULL, 0);
            wchar_t *buffer = new wchar_t[size_needed];
            MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, (LPCCH)pMemory, -1, buffer, size_needed);

            FileSize = GetFileSize(hFile, NULL);
            SendMessage(hWndEdit, WM_SETTEXT, 0, (LPARAM)buffer);
            delete[] buffer;
            UnmapViewOfFile(pMemory);
            CloseHandle(hMapFile);
            CloseHandle(hFile);

Phần màu đỏ chuyển từ pMemory (LPVOID) sang wchar_t (LPCWSTR) ở buffer.

5.  Chuyển wchar_t sang int:

Cái này phải quất 1 hàm tự tạo để chuyển.
Giả sử ta có mảng wchar_t a, muốn chuyển sang biến int i (ví dụ "54" thành 54)

int miniPow(int a, int b)    // tính lũy thừa cơ bản (số nhỏ)
{
    int r = 1;
    for (int i = 0; i < b; i++)
    {
        r *= a;
    }
    return r;
}
int WideToInt(wchar_t a[])
{
    int i = 0;
    int len = wcslen(a);
    int bac = 0;
    int RawNumber = 0;
    int Number = 0;
   
    for (int k = 0; k < len; k++)
    {
        bac = len - 1 - k;
        RawNumber = (int)a[k];
        Number = RawNumber - 48;
        i += miniPow(10, bac) * Number;
    }
    return i;
}

Thứ Sáu, ngày 01 tháng 11 năm 2013

WinAPI - C++ - Load Accelerator

1. Accelerator Table:
Một "bảng" các phím tắt cho ứng dụng. Dùng thay thế cho cách tự xử lý hàm WM_KEYDOWN (phức tạp hơn).
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/gg153544%28v=vs.85%29.aspx
Tiện lợi:
 • Requires less coding.
 • Consolidates all of your shortcuts into one data file.
 • Supports localization into other languages.
 • Enables shortcuts and menu commands to use the same application logic.
2. Cách dùng:
Ví dụ ta muốn:
ShortcutCommand
CTRL+MToggle between modes.
F1Switch to draw mode.
F2Switch to selection mode.

- B1:
Tại header file:
#define IDR_ACCEL1           101
#define ID_TOGGLE_MODE        40002
#define ID_DRAW_MODE         40003
#define ID_SELECT_MODE        40004
 
- B2:
Tại .rc file:
#include "resource.h"

IDR_ACCEL1 ACCELERATORS
{
  0x4D,  ID_TOGGLE_MODE, VIRTKEY, CONTROL  // ctrl-M
  0x70,  ID_DRAW_MODE, VIRTKEY        // F1
  0x71,  ID_SELECT_MODE, VIRTKEY       // F2
} 
Mỗi hàng là 1 command:
Cột 1: VK code hay ASCII
Cột 2: Identified command
Cột 3: Nếu là VIRTKEY thì nghĩa là cột 1 là VK code, còn ASCII thì cột 1 là ASCII
Cột 4: CONTROL, ALT, SHIFT
Chú ý có khác nhau giữa Ctrl-A và Ctrl-a (nên cột 1 thường dùng VK code)
 
- B3:
Load Accelerator (trước vòng lặp):
HACCEL hAccel = LoadAccelerators(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDR_ACCEL1));
 
- B4:
Sử dụng trong vòng lặp:
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
 {
 if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg))
 {
  TranslateMessage(&msg);
  DispatchMessage(&msg);
 }
 }

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 6 năm 2013

Apache - MySQL - PHP - Web server


APACHE

1. Cài đặt cơ bản:
[root@myserver][/media/RHEL_5.4 i386 DVD/Server]
$ rpm -ivh httpd-2.2.3-31.el5.i386.rpm
warning: httpd-2.2.3-31.el5.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
error: Failed dependencies:
libapr-1.so.0 is needed by httpd-2.2.3-31.el5.i386
libaprutil-1.so.0 is needed by httpd-2.2.3-31.el5.i386
[root@myserver][/media/RHEL_5.4 i386 DVD/Server]
$ rpm -ivh apr-1.2.7-11.el5_3.1.i386.rpm apr-util-1.2.7-7.el5_3.2.i386.rpm
warning: apr-1.2.7-11.el5_3.1.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
error: Failed dependencies:
libpq.so.4 is needed by apr-util-1.2.7-7.el5_3.2.i386
[root@myserver][/media/RHEL_5.4 i386 DVD/Server]
$ rpm -ivh postgresql-libs-8.1.11-1.el5_1.1.i386.rpm
warning: postgresql-libs-8.1.11-1.el5_1.1.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
Preparing... ########################################### [100%]
1:postgresql-libs ########################################### [100%]
[root@myserver][/media/RHEL_5.4 i386 DVD/Server]
$ rpm -ivh apr-1.2.7-11.el5_3.1.i386.rpm apr-util-1.2.7-7.el5_3.2.i386.rpm
warning: apr-1.2.7-11.el5_3.1.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
Preparing... ########################################### [100%]
1:apr ########################################### [ 50%]
2:apr-util ########################################### [100%]
[root@myserver][/media/RHEL_5.4 i386 DVD/Server]
$ rpm -ivh httpd-2.2.3-31.el5.i386.rpm
warning: httpd-2.2.3-31.el5.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
Preparing... ########################################### [100%]
1:httpd ########################################### [100%]
[root@myserver][/media/RHEL_5.4 i386 DVD/Server]
$
To enable SSL, then, need to install a package mod_ssl-2.2.3-31.el5.i386.rpm
[root@sampath][/media/RHEL_5.4 i386 DVD/Server]
$ rpm -ivh mod_ssl-2.2.3-31.el5.i386.rpm
warning: mod_ssl-2.2.3-31.el5.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
error: Failed dependencies:
libdistcache.so.1 is needed by mod_ssl-2.2.3-31.el5.i386
libnal.so.1 is needed by mod_ssl-2.2.3-31.el5.i386
[root@sampath][/media/RHEL_5.4 i386 DVD/Server]
$ rpm -ivh distcache-1.4.5-14.1.i386.rpm
warning: distcache-1.4.5-14.1.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
Preparing... ########################################### [100%]
1:distcache ########################################### [100%]
[root@sampath][/media/RHEL_5.4 i386 DVD/Server]
$ rpm -ivh mod_ssl-2.2.3-31.el5.i386.rpm
warning: mod_ssl-2.2.3-31.el5.i386.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186
Preparing... ########################################### [100%]
1:mod_ssl ########################################### [100%]
[root@sampath][/media/RHEL_5.4 i386 DVD/Server]
$ service httpd status
httpd is stopped
[root@sampath][/media/RHEL_5.4 i386 DVD/Server]
$ service httpd start
Starting httpd: [ OK ]
[root@sampath][/media/RHEL_5.4 i386 DVD/Server]
$ netstat -ntpl |grep 443
tcp 0 0 :::443 :::* LISTEN 29673/httpd
[root@sampath][/media/RHEL_5.4 i386 DVD/Server]

2. Cấu hình
- File cấu hình: etc/httpd/conf/httpd.conf
- DocumentRoot mặc định: /var/www/html/

Cài đặt Virtual host: ví dụ
<VirtualHost 201.25.45.12:80>
    ServerName demo.com
    DocumentRoot /path/to/document
...
</VirtualHost>
Có 2 dạng virtual host là base-name (cùng IP, khác tên) và base-IP (khác IP).
Cả 2 trường hợp, ta đều ghi IP lên phần <VirtualHost ...> và ServerName sẽ định danh name.

Cài đặt nhiều httpd deamon, chúng ta cài nhiều deamon trong trường hợp cần host nhiều site và muốn bảo mật cao, đồng thời lượng tài nguyên dồi dào.
Cài đạt bình thường, mỗi deamon phân biệt bằng Listen directive (cũng phải ghi bằng IP)

* Chú ý với VirtualHost:
Khi nhiều tên miền cùng trỏ về 1 IP và cùng host trên 1 máy chủ, ta cấu hình VirtualHost.
Thứ tự tìm kiếm của httpd deamon như sau:
Đầu tiên, nó sẽ tìm theo IP ở dòng <VirtualHost ...>
Sau đó, nếu có nhiều VirtualHost thỏa điều kiện, nó sẽ tìm trong ServerName và ServerAlias.
Nếu không có cái nào khớp, nó sẽ lấy mặc định VirtualHost trên cùng.
Do vậy, thông thường ta cấu hình như sau:
- VirtualHost đầu tiên là <VirtualHost *:80>
- Các trang web (tên miền) trên máy chủ đều có VirtualHost của mình, kể cả web (tên miền) mặc định
Ví dụ 
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@demo.com
    DocumentRoot /var/www/html/demo.com
    ServerName demo.com
    ErrorLog logs/demo.com-error_log
    CustomLog logs/demo.com-access_log common
</VirtualHost>
<VirtualHost 192.168.1.13:80>
    ServerAdmin webmaster@demo.com
    DocumentRoot /var/www/html/demo.com
    ServerName demo.com
    ServerAlias www.demo.com
    ErrorLog logs/demo2.com-error_log
    CustomLog logs/demo2.com-access_log common
</VirtualHost>
<VirtualHost 192.168.1.13:80>
    ServerAdmin webmaster@demo2.com
    DocumentRoot /var/www/html/demo2.com
    ServerName demo2.com
    ServerAlias www.demo2.com
    ErrorLog logs/demo2.com-error_log
    CustomLog logs/demo2.com-access_log common

</VirtualHost>
Trong đó demo.com là mặc định nhưng vẫn có 1 VirtualHost riêng.

Tham khảo: http://httpd.apache.org/docs/current/en/vhosts/examples.html
Common directive: http://web.mit.edu/~mkgray/afs/bar/afs/sipb.mit.edu/project/subversion/src/httpd-2.0/docs/manual/mod/mpm_common.html


MySQL


1. Cài đặt, cấu hình cơ bản:
Cài đặt:
yum install mysql mysql-server php-mysql

Cấu hình bảo mật cơ bản:
sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Mở port 3306 nếu ta có ứng dụng từ máy khác cần kết nối tới MySQL:
-I INPUT -p tcp --dport 3306 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
-I OUTPUT -p tcp --sport 3306 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

Update password cho root:
UPDATE mysql.user SET Password = PASSWORD('password') WHERE User = 'root';
FLUSH PRIVILEGES;
2. Cấu hình:
Đây là thứ tự các file cấu hình của MySQL:
/etc/my.cnf /etc/mysql/my.cnf /usr/etc/my.cnf ~/.my.cnf


Tham khảo:
http://articles.slicehost.com/2011/3/10/installing-mysql-server-on-centos
http://articles.slicehost.com/2011/3/10/configuring-mysql-server-on-centos


PHP
1. Cài đặt:
yum install php

Thứ Năm, ngày 27 tháng 6 năm 2013

Google Dork SQL injection

  article.php?ID=
  play_old.php?id=
  declaration_more.php?decl_id=
  Pageid=
  games.php?id=
  newsDetail.php?id=
  staff_id=
  historialeer.php?num=
  product-item.php?id=
  news_view.php?id=
  humor.php?id=
  communique_detail.php?id=
  sem.php3?id=
  opinions.php?id=
  spr.php?id=
  pages.php?id=
  chappies.php?id=
  prod_detail.php?id=
  viewphoto.php?id=
  view.php?id=
  website.php?id=
  hosting_info.php?id=
  gery.php?id=
  detail.php?ID=
  publications.php?id=
  Productinfo.php?id=
  releases.php?id=
  ray.php?id=
  produit.php?id=
  pop.php?id=
  shopping.php?id=
  productdetail.php?id=
  post.php?id=
  section.php?id=
  theme.php?id=
  page.php?id=
  shredder-categories.php?id=
  product_ranges_view.php?ID=
  shop_category.php?id=
  channel_id=
  newsid=
  news_display.php?getid=
  ages.php?id=
  clanek.php4?id=
  review.php?id=
  iniziativa.php?in=
  curriculum.php?id=
  labels.php?id=
  look.php?ID=
  galeri_info.php?l=
  tekst.php?idt=
  newscat.php?id=
  newsticker_info.php?idn=
  rubrika.php?idr=
  offer.php?idf=
  "id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_array()
  "id=" & intext:"Warning: getimagesize()
  "id=" & intext:"Warning: session_start()
  "id=" & intext:"Warning: mysql_num_rows()
  "id=" & intext:"Warning: mysql_query()
  "id=" & intext:"Warning: array_merge()
  "id=" & intext:"Warning: preg_match()
  "id=" & intext:"Warning: ilesize()
  "id=" & intext:"Warning: filesize()
nurl:/general.php?*id=*
inurl:/careers-detail.asp?id=
inurl:/WhatNew.asp?page=&id=
inurl:/gallery.asp?cid=
inurl:/publications.asp?type=
inurl:/mpfn=pdview&id=
inurl:/reservations.php?id=
inurl:/list_blogs.php?sort_mode=
inurl:/eventdetails.php?*=
inurl:/commodities.php?*id=
inurl:/recipe-view.php?id=
inurl:product.php?mid=
inurl:view_ad.php?id=
inurl:/imprimir.php?id=
inurl:/prodotti.php?id=
inurl:index.cgi?aktion=shopview
inurl:/default.php?id=
inurl:/default.php?portalID=
inurl:/*.php?id=
inurl:/articles.php?id=
inurl:/os_view_full.php?
inurl:/Content.asp?id=
inurl:/CollectionContent.asp?id=
inurl:/Details.asp?id=
intext:"Powered By : SE Software Technologies" filetype:php
inurl:/index.php?pgId=
inurl:/index.php?PID= "Powered By Dew-NewPHPLinks v.2.1b"
inurl:/dosearch.asp?
inurl:/details.php?linkid=
inurl:/viewfaqs.php?cat=
inurl:/calendar.php?token=
inurl:/games.php?id= "Powered by PHPD Game Edition" 
inurl:/gmap.php?id=
allinurl:*.php?txtCodiInfo=
inurl:/notizia.php?idArt=
inurl:read.php?=
inurl:"ViewerFrame?Mode="
inurl:index.php?id=
inurl:trainers.php?id=
inurl:buy.php?category=
inurl:article.php?ID=
inurl:play_old.php?id=
inurl:declaration_more.php?decl_id=
inurl:pageid=
inurl:games.php?id=
inurl:page.php?file=
inurl:newsDetail.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:show.php?id=
inurl:staff_id=
inurl:newsitem.php?num=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:historialeer.php?num=
inurl:reagir.php?num=
inurl:Stray-Questions-View.php?num=
inurl:forum_bds.php?num=
inurl:game.php?id=
inurl:view_product.php?id=
inurl:newsone.php?id=
inurl:sw_comment.php?id=
inurl:news.php?id=
inurl:avd_start.php?avd=
inurl:event.php?id=
inurl:product-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:news_view.php?id=
inurl:select_biblio.php?id=
inurl:humor.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:ogl_inet.php?ogl_id=
inurl:fiche_spectacle.php?id=
inurl:communique_detail.php?id=
inurl:sem.php3?id=
inurl:kategorie.php4?id=
inurl:news.php?id=
inurl:index.php?id=
inurl:faq2.php?id=
inurl:show_an.php?id=
inurl:preview.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurl:opinions.php?id=
inurl:spr.php?id=
inurl:pages.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurl:participant.php?id=
inurl:download.php?id=
inurl:main.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:prod_detail.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:person.php?id=
inurl:productinfo.php?id=
inurl:showimg.php?id=
inurl:view.php?id=
inurl:website.php?id=
inurl:hosting_info.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:view_faq.php?id=
inurl:artikelinfo.php?id=
inurl:detail.php?ID=
inurl:index.php?=
inurl:profile_view.php?id=
inurl:category.php?id=
inurl:publications.php?id=
inurl:fellows.php?id=
inurl:downloads_info.php?id=
inurl:prod_info.php?id=
inurl:shop.php?do=part&id=
inurl:productinfo.php?id=
inurl:collectionitem.php?id=
inurl:band_info.php?id=
inurl:product.php?id=
inurl:releases.php?id=
inurl:ray.php?id=
inurl:produit.php?id=
inurl:pop.php?id=
inurl:shopping.php?id=
inurl:productdetail.php?id=
inurl:post.php?id=
inurl:viewshowdetail.php?id=
inurl:clubpage.php?id=
inurl:memberInfo.php?id=
inurl:section.php?id=
inurl:theme.php?id=
inurl:page.php?id=
inurl:shredder-categories.php?id=
inurl:tradeCategory.php?id=
inurl:product_ranges_view.php?ID=
inurl:shop_category.php?id=
inurl:transcript.php?id=
inurl:channel_id=
inurl:item_id=
inurl:newsid=
inurl:trainers.php?id=
inurl:news-full.php?id=
inurl:news_display.php?getid=
inurl:index2.php?option=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:newsone.php?id=
inurl:event.php?id=
inurl:product-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:preview.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurl:pages.php?id=
inurl:material.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurl:viewapp.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:review.php?id=
inurl:iniziativa.php?in=
inurl:curriculum.php?id=
inurl:labels.php?id=
inurl:story.php?id=
inurl:look.php?ID=
inurl:newsone.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:material.php?id=
inurl:opinions.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:tekst.php?idt=
inurl:newscat.php?id=
inurl:newsticker_info.php?idn=
inurl:rubrika.php?idr=
inurl:rubp.php?idr=
inurl:offer.php?idf=
inurl:art.php?idm=
inurl:title.php?id=
intitle:axis intitle:"video server"
inurl:indexFrame.shtml Axis
?intitle:index.of? mp3 artist-name-here
"intitle:index of"
inurl:index.php?id=
inurl:trainers.php?id=
inurl:buy.php?category=
inurl:article.php?ID=
inurl:play_old.php?id=
inurl:declaration_more.php?decl_id=
inurl:Pageid=
inurl:games.php?id=
inurl:page.php?file=
inurl:newsDetail.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:show.php?id=
inurl:staff_id=
inurl:newsitem.php?num=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:historialeer.php?num=
inurl:reagir.php?num=
inurl:forum_bds.php?num=
inurl:game.php?id=
inurl:view_product.php?id=
inurl:newsone.php?id=
inurl:sw_comment.php?id=
inurl:news.php?id=
inurl:avd_start.php?avd=
inurl:event.php?id=
inurl:product-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:news_view.php?id=
inurl:select_biblio.php?id=
inurl:humor.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:fiche_spectacle.php?id=
inurl:communique_detail.php?id=
inurl:sem.php3?id=
inurl:kategorie.php4?id=
inurl:news.php?id=
inurl:index.php?id=
inurl:faq2.php?id=
inurl:show_an.php?id=
inurl:preview.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurl:opinions.php?id=
inurl:spr.php?id=
inurl:pages.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurl:participant.php?id=
inurl:download.php?id=
inurl:main.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurl:prod_detail.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:article.php?id=
inurl:person.php?id=
inurl:productinfo.php?id=
inurl:showimg.php?id=
inurl:view.php?id=
inurl:website.php?id=
inurl:hosting_info.php?id=
inurl:gallery.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:view_faq.php?id=
inurl:artikelinfo.php?id=
inurl:detail.php?ID=
inurl:index.php?=
inurl:profile_view.php?id=
inurl:category.php?id=
inurl:publications.php?id=
inurl:fellows.php?id=
inurl:downloads_info.php?id=
inurl:prod_info.php?id=
inurl:shop.php?do=part&id=
inurl:Productinfo.php?id=
inurl:collectionitem.php?id=
inurl:band_info.php?id=
inurl:product.php?id=
inurl:releases.php?id=
inurl:ray.php?id=
inurl:produit.php?id=
inurl:pop.php?id=
inurl:shopping.php?id=
inurl:productdetail.php?id=
inurl:post.php?id=
inurl:viewshowdetail.php?id=
inurl:clubpage.php?id=
inurl:memberInfo.php?id=
inurl:section.php?id=
inurl:theme.php?id=
inurl:page.php?id=
inurl:shredder-categories.php?id=
inurl:tradeCategory.php?id=
inurl:product_ranges_view.php?ID=
inurl:shop_category.php?id=
inurl:transcript.php?id=
inurl:channel_id=
inurl:item_id=
inurl:newsid=
inurl:trainers.php?id=
inurl:news-full.php?id=
inurl:news_display.php?getid=
inurl:index2.php?option=
inurl:readnews.php?id=
inurl:top10.php?cat=
inurl:newsone.php?id=
inurl:event.php?id=
inurl:product-item.php?id=
inurl:sql.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:review.php?id=
inurl:loadpsb.php?id=
inurl:ages.php?id=
inurl:material.php?id=
inurl:clanek.php4?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:chappies.php?id=
inurl:read.php?id=
inurl:viewapp.php?id=
inurl:viewphoto.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:review.php?id=
inurl:iniziativa.php?in=
inurl:curriculum.php?id=
inurl:labels.php?id=
inurl:look.php?ID=
inurl:newsone.php?id=
inurl:aboutbook.php?id=
inurl:material.php?id=
inurl:opinions.php?id=
inurl:announce.php?id=
inurl:rub.php?idr=
inurl:galeri_info.php?l=
inurl:tekst.php?idt=
inurl:newscat.php?id=
inurl:newsticker_info.php?idn=
inurl:rubrika.php?idr=
inurl:rubp.php?idr=
inurl:offer.php?idf=
inurl:art.php?idm=
inurl:title.php?id=
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_assoc()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_fetch_array()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_num_rows()
inurl:"id=" & intext:"Warning: session_start()
inurl:"id=" & intext:"Warning: getimagesize()
inurl:"id=" & intext:"Warning: is_writable()
inurl:"id=" & intext:"Warning: getimagesize()
inurl:"id=" & intext:"Warning: Unknown()
inurl:"id=" & intext:"Warning: session_start()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_result()
inurl:"id=" & intext:"Warning: pg_exec()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_result()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_num_rows()
inurl:"id=" & intext:"Warning: mysql_query()
inurl:"id=" & intext:"Warning: array_merge()
inurl:"id=" & intext:"Warning: preg_match()
inurl:"id=" & intext:"Warning: ilesize()
inurl:"id=" & intext:"Warning: filesize()
inurl:"id=" & intext:"Warning: filesize()
inurl:"id=" & intext:"Warning: require()
intext:""BiTBOARD v2.0" BiTSHiFTERS Bulletin Board"
intext:"Fill out the form below completely to change your password and  user name. If new username is left blank, your old one will be assumed."  -edu
intext:"Mail admins login here to administrate your domain."
intext:"Master Account" "Domain Name" "Password" inurl:/cgi-bin/qmailadmin
intext:"Master Account" "Domain Name" "Password" inurl:/cgi-bin/qmailadmin
intext:"Storage Management Server for" intitle:"Server Administration"
intext:"Welcome to" inurl:"cp" intitle:"H-SPHERE" inurl:"begin.html" -Fee
intext:"vbulletin" inurl:admincp
intitle:"*- HP WBEM Login" | "You are being prompted to provide login  account information for *" | "Please provide the information requested  and press
intitle:"Admin Login" "admin login" "blogware"
intitle:"Admin login" "Web Site Administration" "Copyright"
intitle:"AlternC Desktop"
intitle:"Athens Authentication Point"
intitle:"b2evo > Login form" "Login form. You must log in! You will  have to accept ******s in order to log in" -demo -site:b2evolution.net
intitle:"Cisco CallManager User Options Log On" "Please enter your User  ID and Password in the spaces provided below and click the Log On button  to co
intitle:"ColdFusion Administrator Login"
intitle:"communigate pro * *" intitle:"entrance"
intitle:"Content Management System" "user name"|"password"|"admin" "Microsoft IE 5.5" -mambo
intitle:"Content Management System" "user name"|"password"|"admin" "Microsoft IE 5.5" -mambo
intitle:"Dell Remote Access Controller"
intitle:"Docutek ERes - Admin Login" -edu
intitle:"Employee Intranet Login"
intitle:"eMule *" intitle:"- Web Control Panel" intext:"Web Control Panel" "Enter your password here."
intitle:"ePowerSwitch Login"
intitle:"eXist Database Administration" -demo
intitle:"EXTRANET * - Identification"
intitle:"EXTRANET login" -.edu -.mil -.gov
intitle:"EZPartner" -netpond
intitle:"Flash Operator Panel" -ext:php -wiki -cms -inurl:asternic -inurl:sip -intitle:ANNOUNCE -inurl:lists
intitle:"i-secure v1.1" -edu
intitle:"Icecast Administration Admin Page"
intitle:"iDevAffiliate - admin" -demo
intitle:"ISPMan : Unauthorized Access prohibited"
intitle:"ITS System Information" "Please log on to the SAP System"
intitle:"Kurant Corporation StoreSense" filetype:bok
intitle:"ListMail Login" admin -demo
intitle:"Login -
intitle:"Login to @Mail" (ext:pl | inurl:"index") -dwaffleman
intitle:"Login to Cacti"
intitle:"Login to the forums - @www.aimoo.com" inurl:login.cfm?id=
intitle:"MailMan Login"
intitle:"Member Login" "NOTE: Your browser must have ******s enabled in order to log into the site." ext:php OR ext:cgi
intitle:"Merak Mail Server Web Administration" -ihackstuff.com
intitle:"microsoft certificate services" inurl:certsrv
intitle:"MikroTik RouterOS Managing Webpage"
intitle:"MX Control Console" "If you can't remember"
intitle:"Novell Web Services" "GroupWise" -inurl:"doc/11924" -.mil -.edu -.gov -filetype:pdf
intitle:"Novell Web Services" intext:"Select a service and a language."
intitle:"oMail-admin Administration - Login" -inurl:omnis.ch
intitle:"OnLine Recruitment Program - Login"
intitle:"Philex 0.2*" -s?ri?t -site:freelists.org
intitle:"PHP Advanced Transfer" inurl:login.html
intitle:"php icalendar administration" -site:sourceforge.net
intitle:"php icalendar administration" -site:sourceforge.net
intitle:"phpPgAdmin - Login" Language
intitle:"PHProjekt - login" login password
intitle:"please login" "your password is *"
intitle:"Remote Desktop Web Connection" inurl:tsweb
intitle:"SFXAdmin - sfx_global" | intitle:"SFXAdmin - sfx_local" | intitle:"SFXAdmin - sfx_test"
intitle:"SHOUTcast Administrator" inurl:admin.cgi
intitle:"site administration: please log in" "site designed by emarketsouth"
intitle:"Supero Doctor III" -inurl:supermicro
intitle:"SuSE Linux Openexchange Server" "Please activate Javas?ri?t!"
intitle:"teamspeak server-administration
intitle:"Tomcat Server Administration"
intitle:"TOPdesk ApplicationServer"
intitle:"TUTOS Login"
intitle:"TWIG Login"
intitle:"vhost" intext:"vHost . 2000-2004"
intitle:"Virtual Server Administration System"
intitle:"VisNetic WebMail" inurl:"/mail/"
intitle:"VitalQIP IP Management System"
intitle:"VMware Management Interface:" inurl:"vmware/en/"
intitle:"VNC viewer for Java"
intitle:"web-cyradm"|"by Luc de Louw" "This is only for authorized users" -tar.gz -site:web-cyradm.org
intitle:"WebLogic Server" intitle:"Console Login" inurl:console
intitle:"Welcome Site/User Administrator" "Please select the language" -demos
intitle:"Welcome to Mailtraq WebMail"
intitle:"welcome to netware *" -site:novell.com
intitle:"WorldClient" intext:"? (2003|2004) Alt-N Technologies."
intitle:"xams 0.0.0..15 - Login"
intitle:"XcAuctionLite" | "DRIVEN BY XCENT" Lite inurl:admin
intitle:"XMail Web Administration Interface" intext:Login intext:password
intitle:"Zope Help System" inurl:HelpSys
intitle:"ZyXEL Prestige Router" "Enter password"
intitle:"inc. vpn 3000 concentrator"
intitle:("TrackerCam Live Video")|("TrackerCam Application Login")|("Trackercam Remote") -trackercam.com
intitle:asterisk.management.portal web-access
intitle:endymion.sak?.mail.login.page | inurl:sake.servlet
intitle:Group-Office "Enter your username and password to login"
intitle:ilohamail "
IlohaMail"
intitle:ilohamail intext:"Version 0.8.10" "
IlohaMail"
intitle:IMP inurl:imp/index.php3
intitle:Login * Webmailer
intitle:Login intext:"RT is ? Copyright"
intitle:Node.List Win32.Version.3.11
intitle:Novell intitle:WebAccess "Copyright *-* Novell, Inc"
intitle:open-xchange inurl:login.pl
intitle:Ovislink inurl:private/login
intitle:phpnews.login
intitle:plesk inurl:login.php3
inurl:"/admin/configuration. php?" Mystore
inurl:"/slxweb.dll/external?name=(custportal|webticketcust)"
inurl:"1220/parse_xml.cgi?"
inurl:"631/admin" (inurl:"op=*") | (intitle:CUPS)
inurl:":10000" intext:webmin
inurl:"Activex/default.htm" "Demo"
inurl:"calendar.asp?action=login"
inurl:"default/login.php" intitle:"kerio"
inurl:"gs/adminlogin.aspx"
inurl:"php121login.php"
inurl:"suse/login.pl"
inurl:"typo3/index.php?u=" -demo
inurl:"usysinfo?login=true"
inurl:"utilities/TreeView.asp"
inurl:"vsadmin/login" | inurl:"vsadmin/admin" inurl:.php|.asp
inurl:/admin/login.asp
inurl:/cgi-bin/sqwebmail?noframes=1
inurl:/Citrix/Nfuse17/
inurl:/dana-na/auth/welcome.html
inurl:/eprise/
inurl:/Merchant2/admin.mv | inurl:/Merchant2/admin.mvc | intitle:"Miva Merchant Administration Login" -inurl:cheap-malboro.net
inurl:/modcp/ intext:Moderator+vBulletin
inurl:/SUSAdmin intitle:"Microsoft Software upd?t? Services"
inurl:/webedit.* intext:WebEdit Professional -html
inurl:1810 "Oracle Enterprise Manager"
inurl:2000 intitle:RemotelyAnywhere -site:realvnc.com
inurl::2082/frontend -demo
inurl:administrator "welcome to mambo"
inurl:bin.welcome.sh | inurl:bin.welcome.bat | intitle:eHealth.5.0
inurl:cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=login
inurl:Citrix/MetaFrame/default/default.aspx
inurl:confixx inurl:login|anmeldung
inurl:coranto.cgi intitle:Login (Authorized Users Only)
inurl:csCreatePro.cgi
inurl:default.asp intitle:"WebCommander"
inurl:exchweb/bin/auth/owalogon.asp
inurl:gnatsweb.pl
inurl:ids5web
inurl:irc filetype:cgi cgi:irc
inurl:login filetype:swf swf
inurl:login.asp
inurl:login.cfm
inurl:login.php "SquirrelMail version"
inurl:metaframexp/default/login.asp | intitle:"Metaframe XP Login"
inurl:mewebmail
inurl:names.nsf?opendatabase
inurl:ocw_login_username
inurl:orasso.wwsso_app_admin.ls_login
inurl:postfixadmin intitle:"postfix admin" ext:php

inurl:search/admin.php
inurl:textpattern/index.php
inurl:WCP_USER
inurl:webmail./index.pl "Interface"
inurl:webvpn.html "login" "Please enter your"

---LFI DORKS---------------------
inurl:/filedown.php?file=
inurl:/news.php?include=
inurl:/view/lang/index.php?page=?page=
inurl:/shared/help.php?page=
inurl:/include/footer.inc.php?_AMLconfig[cfg_serverpath]=
inurl:/squirrelcart/cart_content.php?cart_isp_root=
inurl:index2.php?to=
inurl:index.php?load=
inurl:home.php?pagina=
/surveys/survey.inc.php?path=
index.php?body=
/classes/adodbt/sql.php?classes_dir=
enc/content.php?Home_Path=
/classified_right.php?language_dir=
/sources/functions.php?CONFIG[main_path]=
/sources/template.php?CONFIG[main_path]=
/embed/day.php?path=
/includes/dbal.php?eqdkp_root_path=
/sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]=
/includes/kb_constants.php?module_root_path=
/mcf.php?content=
/components/com_facileforms/facileforms.frame.php?ff_compath=
skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]=
/zipndownload.php?PP_PATH=
/administrator/components/com_serverstat/install.serverstat.php?mosConfig_absolute_path=
/components/com_zoom/includes/database.php?mosConfig_absolute_path=
/main.php?sayfa=
/components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path=
/addpost_newpoll.php?addpoll=preview&thispath=
/header.php?abspath=
components/com_performs/performs.php?mosConfig_absolute_path=
administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path=
impex/ImpExData.php?systempath=
/modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root=
/coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]=
administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path=
/tools/send_reminders.php?includedir= allinurl:day.php?date=
/skin/zero_vote/error.php?dir=
/modules/TotalCalendar/about.php?inc_dir=
/login.php?dir=
/tags.php?BBCodeFile=
index.php?pageurl=
/templates/headline_temp.php?nst_inc=
index.php?var=
index.php?pagina=
index.php?go=
index.php?site=
phpwcms/include/inc_ext/spaw/dialogs/table.php?spaw_root=
administrator/components/com_comprofiler/plugin.class.php?mosConfig_absolute_path=
index.php?pagina=
index.php?id=
index1.php?=
index.php?site=
main.php?id=
content.php?page=
admin.php?page=
lib/gore.php?libpath=
SQuery/lib/gore.php?libpath=
index2.php?p=
index1.php?go= 
news_detail.php?file=
old_reports.php?file=
index.php?x=
index.php?nic=
homepage.php?sel=
index.php?sel=
main.php?x=
components/com_artlinks/artlinks.dispnew.php?mosConfig_absolute_path=
index2.php?x=
main.php?pagina=
test.php?page=
components/com_phpshop/toolbar.phpshop.html.php?mosConfig_absolute_path=
akocomments.php?mosConfig_absolute_path=
index.php?page=
index.php?oldal=
index.php?lang=
index.php?pag=
index.php?incl=
avatar.php?page=
index.php?_REQUEST=&_REQUEST%5boption%5d=com_content&_REQUEST%5bItemid%5d=1&GLOBALS=&mosConfig_absolute_path=
index.php?_REQUEST=&_REQUEST%5boption%5d=com_content&_REQUEST%5bItemid%5d=1&GLOBALS=&mosConfig_absolute_path=
index.php?p=
/modules/xgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=
index.php?x=
index.php?mode=
index.php?stranica=
index.php?sub=
index.php?id=
index.php?t=
index.php?r=
index.php?menu=
index.php?pag=
solpot.html?body= 
port.php?content=
index0.php?show=
administrator/components/com_comprofiler/plugin.class.php?mosConfig_absolute_path=
/tools/send_reminders.php?includedir=
administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path=
/tags.php?BBCodeFile=
administrator/components/com_comprofiler/plugin.class.php?mosConfig_absolute_path=
content.php?page=
index.php?topic=
index.php?u=
administrator/components/com_linkdirectory/toolbar.linkdirectory.html.php?mosConfig_absolute_path=
administrator/components/com_cropimage/admin.cropcanvas.php?cropimagedir=
modules/My_eGallery/index.php?basepath=
/modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root=
index.php?loc=
administrator/components/com_comprofiler/plugin.class.php?mosConfig_absolute_path=
administrator/components/com_cropimage/admin.cropcanvas.php?cropimagedir=
/tags.php?BBCodeFile=
myevent.php?myevent_path=
/administrator/components/com_uhp/uhp_config.php?mosConfig_absolute_path=
myevent.php?myevent_path=
includes/functions.php?phpbb_root_path=
m2f/m2f_phpbb204.php?m2f_root_path=
/tags.php?BBCodeFile=
administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path=
show.php?path=
show.php?path=
administrator/components/com_linkdirectory/toolbar.linkdirectory.html.php?mosConfig_absolute_path=
administrator/components/com_a6mambocredits/admin.a6mambocredits.php?mosConfig_live_site=
index.php?template=
search.php?cutepath=
show_news.php?cutepath=
page.php?doc=
administrator/components/com_webring/admin.webring.docs.php?component_dir=
administrator/components/com_mgm/help.mgm.php?mosConfig_absolute_path= 
help.php?css_path=
components/com_galleria/galleria.html.php?mosConfig_absolute_path=
big.php?pathtotemplate=
includes/search.php?GlobalSettings[templatesDirectory]=
interna/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php?tinyMCE_imglib_include=
/functions.php?include_path=
modules/My_eGallery/index.php?basepath=
components/com_galleria/galleria.html.php?mosConfig_absolute_path=
/includes/orderSuccess.inc.php?glob=1&cart_order_id=1&glob[rootDir]= 
/class.mysql.php?path_to_bt_dir=   
/include/footer.inc.php?_AMLconfig[cfg_serverpath]=
/squirrelcart/cart_content.php?cart_isp_root=
index2.php?to=
index.php?load=
home.php?pagina=
/modules/coppermine/include/init.inc.php?CPG_M_DIR=
/modules/Forums/admin/admin_styles.php?phpbb_root_path=
/modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root=
/modules/PNphpBB2/includes/functions_admin.php?phpbb_root_path=
/modules/My_eGallery/public/displayCategory.php?basepath=
/modules/xgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=
/modules/4nAlbum/public/displayCategory.php?basepath=
/include/write.php?dir=
db.php?path_local=
index.php?site=
index.php?url=
index.php?p=
index.php?openfile=
index.php?file=
index.php?go=
index.php?content=
index.php?side=
index.php?kobr=
index.php?doc=
index.php?l=
index.php?a=
inurl:index.php?principal=
inurl:index.php?show=
inurl:index.php?opcao=
inurl:index.php?conteudo=
index.php?meio=
index.php?inc=
index.php?c=
index.php?rage=
index.php?arquivo=
index.php?nic=
index.php?x=
components/com_mtree/Savant2/Savant2_Plugin_stylesheet.php?mosConfig_absolute_path=
index.php?place=
index.php?show=
index.php?dsp=
index.php?dept=
index.php?lg=
index.php?inhalt=
index.php?ort=
index.php?pilih=
principal.php?conteudo=
main.php?site=
template.php?pagina=
contenido.php?sec=
index_principal.php?pagina=
template.php?name=
forum.php?act=
home.php?action=
home.php?pagina=
noticias.php?arq=
main.php?x=
main.php?page=
default.php?page=
index.php?cont=
index.php?configFile=
index.php?meio.php=
index.php?include=
index.php?open=
index.php?visualizar=
index.php?x=
index.php?pag=
index.php?cat=
index.php?action=
index.php?do=
index2.php?x=
index2.php?content=
main.php?pagina=
index.phpmain.php?x=
index.php?link=
index.php?canal=
index.php?screen=
index.php?langc=
services.php?page=
htmltonuke.php?filnavn=
ihm.php?p=
folder.php?id=
index.php?Load=
index.php?Language=
hall.php?file=
hall.php?page=
template.php?goto=
video.php?content=
pages.php?page=
print.php?page=
show.php?page=
view.php?page=
media.php?page=
index1.php?choix=
index1.php?menu=
index.php?ort=
index2.php?showpage=
index2.php?ascii_seite=
index2.php?DoAction=
index2.php?ID=
index2.php?url_page=
index1.php?dat=
index1.php?site=
index0.php?show=
home.php?content=
port.php?content=
main.php?link=
home.php?x=
index1.php?x=
index2.php?x=
main.php?x=
homepage.php?sel=
/modules/xoopsgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=
/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
/include/main.php?config[search_disp]=true&include_dir=
/contrib/yabbse/poc.php?poc_root_path=
/phpopenchat/contrib/yabbse/poc.php?sourcedir=
/photoalb/lib/static/header.php?set_menu=
/squito/photolist.inc.php?photoroot=
/bz/squito/photolist.inc.php?photoroot=
/ppa/inc/functions.inc.php?config[ppa_root_path]=
/spid/lang/lang.php?lang_path=
/classes.php?LOCAL_PATH=
al_initialize.php?alpath=
/modules/newbb_plus/class/forumpollrenderer.php?bbPath[path]=
/index.php?_REQUEST=&_REQUEST[option]=com_content&_REQUEST[Itemid]=1&GLOBALS=&mosConfig_absolute_path=
/extensions/moblog/moblog_lib.php?basedir=
/app/common/lib/codeBeautifier/Beautifier/Core.php?BEAUT_PATH=
components/com_performs/performs.php?mosConfig_absolute_path=
modules/AllMyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=
/components/com_rsgallery/rsgallery.html.php?mosConfig_absolute_path=
/components/com_smf/smf.php?mosConfig_absolute_path=
/components/com_cpg/cpg.php?mosConfig_absolute_path=
administrator/components/com_peoplebook/param.peoplebook.php?mosConfig_absolute_path=
/admin_modules/admin_module_deldir.inc.php?config[path_src_include]=
inc/cmses/aedating4CMS.php?dir[inc]= inurl:flashchat site:br bp_ncom.php?bnrep=
/components/com_mtree/Savant2/Savant2_Plugin_textarea.php?mosConfig_absolute_path=
/jscript.php?my_ms[root]=
/popup_window.php?site_isp_root=
/yabbse/Sources/Packages.php?sourcedir=
/include/main.php?config[search_disp]=true&include_dir=
/include/main.php?config[search_disp]=true&include_dir=
/includes/functions_portal.php?phpbb_root_path=
/surveys/survey.inc.php?path=
index.php?body=
/classes/adodbt/sql.php?classes_dir=
enc/content.php?Home_Path=
/classified_right.php?language_dir=
/sources/functions.php?CONFIG[main_path]=
/sources/template.php?CONFIG[main_path]=
/embed/day.php?path=
/includes/dbal.php?eqdkp_root_path=
sources/join.php?FORM[url]=owned&CONFIG[captcha]=1&CONFIG[path]=
/includes/kb_constants.php?module_root_path=
/mcf.php?content=
/components/com_facileforms/facileforms.frame.php?ff_compath=
skins/advanced/advanced1.php?pluginpath[0]=
/zipndownload.php?PP_PATH=
/administrator/components/com_serverstat/install.serverstat.php?mosConfig_absolute_path=
/components/com_zoom/includes/database.php?mosConfig_absolute_path=
/main.php?sayfa=
/components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path=
/addpost_newpoll.php?addpoll=preview&thispath=
/header.php?abspath=
components/com_performs/performs.php?mosConfig_absolute_path=
administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path=
/modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root=
/coin_includes/constants.php?_CCFG[_PKG_PATH_INCL]=
administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path=
/tools/send_reminders.php?includedir=
/skin/zero_vote/error.php?dir=
/modules/TotalCalendar/about.php?inc_dir=
login.php?dir=
/tags.php?BBCodeFile=
index.php?pageurl=
/templates/headline_temp.php?nst_inc=
index.php?var=
index.php?pagina=
index.php?go=
index.php?site=
phpwcms/include/inc_ext/spaw/dialogs/table.php?spaw_root=
administrator/components/com_comprofiler/plugin.class.php?mosConfig_absolute_path=
index.php?pagina=
index.php?id=
index1.php?=
index.php?site=
main.php?id=
content.php?page=
admin.php?page=
lib/gore.php?libpath=
SQuery/lib/gore.php?libpath=
index2.php?p=
index1.php?go=
news_detail.php?file=
old_reports.php?file=
index.php?x=
index.php?nic=
homepage.php?sel=
index.php?sel= 
config.php?_CCFG[_PKG_PATH_DBSE]=
main.php?x=
components/com_artlinks/artlinks.dispnew.php?mosConfig_absolute_path=
index2.php?x=
main.php?pagina=
test.php?page=
components/com_phpshop/toolbar.phpshop.html.php?mosConfig_absolute_path=
akocomments.php?mosConfig_absolute_path=
index.php?page=
index.php?oldal=
index.php?lang=gr&file
index.php?pag=
index.php?incl=
avatar.php?page=
index.php?_REQUEST=&_REQUEST%5boption%5d=com_content&_REQUEST%5bItemid%5d=1&GLOBALS=&mosConfig_absolute_path=
index.php?_REQUEST=&_REQUEST%5boption%5d=com_content&_REQUEST%5bItemid%5d=1&GLOBALS=&mosConfig_absolute_path=
index.php?p=
/modules/xgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=
index.php?x= index.php?mode=index.php?stranica=
index.php?sub=index.php?id=index.php?t=
index.php?r=
index.php?menu=
index.php?pag=
solpot.html?body=
port.php?content=
index0.php?show=
administrator/components/com_comprofiler/plugin.class.php?mosConfig_absolute_path=  /tools/send_reminders.php?includedir= allinurl:day.php?date=
administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path= /tags.php?BBCodeFile=
administrator/components/com_comprofiler/plugin.class.php?mosConfig_absolute_path=
content.php?page=
index.php?topic=
index.php?u=administrator/components/com_linkdirectory/toolbar.linkdirectory.html.php?mosConfig_absolute_path=
administrator/components/com_cropimage/admin.cropcanvas.php?cropimagedir=modules/My_eGallery/index.php?basepath=
/modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root=index.php?loc=

allinurl:.br/index.php?loc=
administrator/components/com_comprofiler/plugin.class.php?mosConfig_absolute_path=
administrator/components/com_cropimage/admin.cropcanvas.php?cropimagedir=
/tags.php?BBCodeFile=
myevent.php?myevent_path=
/administrator/components/com_uhp/uhp_config.php?mosConfig_absolute_path=
myevent.php?myevent_path=
includes/functions.php?phpbb_root_path=
m2f/m2f_phpbb204.php?m2f_root_path=
/tags.php?BBCodeFile=
administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path=
show.php?path=
show.php?path=
administrator/components/com_linkdirectory/toolbar.linkdirectory.html.php?mosConfig_absolute_path=
administrator/components/com_a6mambocredits/admin.a6mambocredits.php?mosConfig_live_site=
index.php?template=
search.php?cutepath=
show_news.php?cutepath=
page.php?doc=
administrator/components/com_webring/admin.webring.docs.php?component_dir=
administrator/components/com_mgm/help.mgm.php?mosConfig_absolute_path=
help.php?css_path=
components/com_galleria/galleria.html.php?mosConfig_absolute_path=
big.php?pathtotemplate=
includes/search.php?GlobalSettings[templatesDirectory]=
interna/tiny_mce/plugins/ibrowser/ibrowser.php?tinyMCE_imglib_include=
/functions.php?include_path=
modules/My_eGallery/index.php?basepath=
components/com_galleria/galleria.html.php?mosConfig_absolute_path=
/includes/orderSuccess.inc.php?glob=1&cart_order_id=1&glob[rootDir]=
/class.mysql.php?path_to_bt_dir=
/include/footer.inc.php?_AMLconfig[cfg_serverpath]=
/squirrelcart/cart_content.php?cart_isp_root=
index2.php?to=
index.php?load=
home.php?pagina=
/modules/coppermine/include/init.inc.php?CPG_M_DIR=
/modules/Forums/admin/admin_styles.php?phpbb_root_path=
/modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root=
  /modules/PNphpBB2/includes/functions_admin.php?phpbb_root_path=
/modules/My_eGallery/public/displayCategory.php?basepath=
/modules/xgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=
/modules/4nAlbum/public/displayCategory.php?basepath=
/include/write.php?dir=
db.php?path_local=
index.php?site=
index.php?url=
index.php?p=
index.php?openfile=
index.php?file=
index.php?go=
index.php?content=
index.php?side=
index.php?kobr=
index.php?pg=
index.php?doc=
index.php?l=
index.php?a=
index.php?principal=
index.php?show=
index.php?opcao=
index.php?conteudo=
index.php?meio=
index.php?inc=
index.php?c=
index.php?rage=
index.php?arquivo=
index.php?nic=
index.php?x=
components/com_mtree/Savant2/Savant2_Plugin_stylesheet.php?mosConfig_absolute_path=
index.php?place=
index.php?show=
index.php?dsp=
index.php?dept=
index.php?lg=
index.php?inhalt=
index.php?ort=
index.php?pilih=
principal.php?conteudo=
main.php?site=
template.php?pagina=
contenido.php?sec=
index_principal.php?pagina=
template.php?name=
forum.php?act=
home.php?action=
home.php?pagina=
noticias.php?arq=
main.php?x=
main.php?page=
default.php?page=
index.php?cont=
index.php?configFile=
index.php?meio.php=
index.php?include=
index.php?open=
index.php?visualizar=
index.php?x=
index.php?pag=
index.php?cat=
index.php?action=
index.php?do=
index2.php?x=
index2.php?content=
main.php?pagina=
index.phpmain.php?x=
index.php?link=
index.php?canal=
index.php?screen=
index.php?langc=
services.php?page=
htmltonuke.php?filnavn=
ihm.php?p=
folder.php?id=
index.php?Load=
index.php?Language=
hall.php?file=
hall.php?page=
template.php?goto=
video.php?content=
pages.php?page=
print.php?page=
show.php?page=
view.php?page=
media.php?page=
index1.php?choix=
index1.php?menu=
index.php?ort=
index2.php?showpage=
index2.php?ascii_seite=
index2.php?DoAction=
index2.php?ID=
index2.php?url_page=
index1.php?dat=
index1.php?site=
index0.php?show=
home.php?content=
port.php?content=
main.php?link=
home.php?x=
index1.php?x=
index2.php?x=
main.php?x=
homepage.php?sel=
/modules/xoopsgallery/upgrade_album.php?GALLERY_BASEDIR=
/modules/agendax/addevent.inc.php?agendax_path=
/include/main.php?config[search_disp]=true&include_dir=
/contrib/yabbse/poc.php?poc_root_path=
/phpopenchat/contrib/yabbse/poc.php?sourcedir=
/photoalb/lib/static/header.php?set_menu=
/squito/photolist.inc.php?photoroot=
/bz/squito/photolist.inc.php?photoroot=
/ppa/inc/functions.inc.php?config[ppa_root_path]=
/spid/lang/lang.php?lang_path=
/classes.php?LOCAL_PATH=
al_initialize.php?alpath=
/modules/newbb_plus/class/forumpollrenderer.php?bbPath[path]=
/index.php?_REQUEST=&_REQUEST[option]=com_content&_REQUEST[Itemid]=1&GLOBALS=&mosConfig_absolute_path=
/extensions/moblog/moblog_lib.php?basedir=
/app/common/lib/codeBeautifier/Beautifier/Core.php?BEAUT_PATH=
components/com_performs/performs.php?mosConfig_absolute_path=
modules/AllMyGuests/signin.php?_AMGconfig[cfg_serverpath]=
/components/com_rsgallery/rsgallery.html.php?mosConfig_absolute_path=
/components/com_smf/smf.php?mosConfig_absolute_path=
/components/com_cpg/cpg.php?mosConfig_absolute_path=
administrator/components/com_peoplebook/param.peoplebook.php?mosConfig_absolute_path=
/admin_modules/admin_module_deldir.inc.php?config[path_src_include]=
inc/cmses/aedating4CMS.php?dir[inc]=
bp_ncom.php?bnrep=
/components/com_mtree/Savant2/Savant2_Plugin_textarea.php?mosConfig_absolute_path=
/jscript.php?my_ms[root]=
/popup_window.php?site_isp_root=
/yabbse/Sources/Packages.php?sourcedir=
/include/main.php?config[search_disp]=true&include_dir=
/include/main.php?config[search_disp]=true&include_dir=
/includes/functions_portal.php?phpbb_root_path=
pagina.php?ir=
home.php?qry=
index3.php?url=
index1.php?action=
press.php?param=
view.php?adresa=
pagina.php?type=
file.php?ki=
gallery.php?seite=
include.php?loader=
index2.php?module=
gallery.php?strona=
general.php?itemnav=
template.php?h=
nota.php?header=
blank.php?ki=
enter.php?base_dir=
index1.php?modo=
general.php?thispage=
view.php?var=
include.php?*[*]*=
layout.php?pagina=
nota.php?pollname=
index3.php?p=
padrao.php?pre=
home.php?pa=
main.php?type=
padrao.php?ir=
*inc*.php?left=
sitio.php?start=
gallery.php?eval=
index2.php?base_dir=
index1.php?op=
*.php?include=
padrao.php?sivu=
enter.php?pagina=
general.php?xlink=
principal.php?recipe=
file.php?pref=
show.php?go=
nota.php?ki=
down*.php?oldal=
layout.php?disp=
standard.php?goto=
index2.php?phpbb_root_path=
path.php?action=
enter.php?chapter=
base.php?incl=
mod*.php?link=
include.php?nivel=
head.php?pollname=
enter.php?mod=
show.php?corpo=
default.php?name=
standard.php?param=
general.php?where=
head.php?*[*]*=
info.php?strona=
principal.php?url=
template.php?str=
home.php?ref=
down*.php?left=
standard.php?url=
main.php?doshow=
press.php?*root*=
view.php?*[*]*=
view.php?second=
index.php?to=
page.php?cmd=
view.php?b=
include.php?loc=
info.php?option=
show.php?x=
template.php?texto=
index3.php?ir=
template.php?second=
print.php?chapter=
file.php?inc=
file.php?cont=
index.php?filepath=
home.php?pr=
view.php?cmd=
index.php?module=
file.php?url=
include.php?chapter=
path.php?my=
principal.php?param=
general.php?menue=
index1.php?b=
info.php?chapter=
nota.php?chapter=
general.php?include=
start.php?addr=
home.php?itemnav=
index1.php?qry=
default.php?read=
view.php?incl=
down*.php?to=
index1.php?loc=
principal.php?viewpage=
index2.php?choix=
page.php?addr=
index1.php?dir=
principal.php?pr=
press.php?seite=
standard.php?seccion=
page.php?goto=
head.php?cmd=
home.php?sec=
home.php?category=
standard.php?cmd=
mod*.php?thispage=
*.php?secc=
base.php?to=
index3.php?chapter=
start.php?seccion=
base.php?middlePart=
view.php?choix=
template.php?panel=
base.php?panel=
template.php?mod=
path.php?menue=
info.php?j=
blank.php?pref=
sub*.php?channel=
padrao.php?secc=
standard.php?in=
general.php?cmd=
pagina.php?panel=
*inc*.php?inc=
template.php?where=
general.php?id=
path.php?channel=
standard.php?pref=
template.php?play=
gallery.php?seccion=
layout.php?my=
page.php?tipo=
sitio.php?rub=
pagina.php?u=
file.php?ir=
*inc*.php?sivu=
padrao.php?seite=
press.php?i=
path.php?start=
mod*.php?tipo=
page.php?chapter=
home.php?recipe=
gallery.php?ref=
enter.php?pname=
press.php?inc=
layout.php?path=
print.php?open=
mod*.php?channel=
down*.php?phpbb_root_path=
*inc*.php?str=
gallery.php?phpbb_root_path=
include.php?middlePart=
sub*.php?destino=
index2.php?left=
view.php?phpbb_root_path=
info.php?read=
base.php?k=
home.php?sp=
index3.php?pag=
down*.php?OpenPage=
sitio.php?strona=
nota.php?seite=
main.php?strona=
sitio.php?get=
sitio.php?index=
index3.php?option=
index.php?basepath=
enter.php?a=
main.php?second=
info.php?in=
print.php?pname=
start.php?where=
blank.php?itemnav=
default.php?n=
down*.php?filepath=
blank.php?pagina=
main.php?corpo=
principal.php?filepath=
view.php?option=
index1.php?d=
show.php?*root*=
principal.php?pre=
start.php?p=
standard.php?home=
down*.php?where=
*inc*.php?include=
enter.php?numero=
path.php?pre=
index2.php?oldal=
general.php?addr=
home.php?loader=
general.php?tipo=
start.php?eval=
index.php?secao=
index.php?disp=
info.php?op=
head.php?mod=
template.php?page=
include.php?sivu=
sitio.php?section=
nota.php?doshow=
home.php?seite=
home.php?a=
index.php?modo=
page.php?url=
show.php?module=
pagina.php?left=
layout.php?c=
sitio.php?texto=
gallery.php?oldal=
press.php?incl=
principal.php?w=
index2.php?pname=
path.php?path=
principal.php?goto=
*inc*.php?category=
standard.php?base_dir=
default.php?pag=
home.php?where=
default.php?pr=
page.php?sivu=
main.php?adresa=
*inc*.php?adresa=
default.php?to=
padrao.php?str=
include.php?my=
default.php?opcion=
show.php?home=
main.php?str=
index.php?load=
index3.php?rub=
sub*.php?str=
path.php?in=
base.php?ev=
principal.php?choix=
start.php?index=
nota.php?mod=
default.php?m=
sub*.php?mid=
include.php?name=
path.php?link=
view.php?pag=
principal.php?my=
index1.php?*[*]*=
pagina.php?oldal=
padrao.php?loc=
path.php?header=
*inc*.php?base_dir=
padrao.php?rub=
principal.php?basepath=
view.php?disp=
page.php?incl=
gallery.php?disp=
head.php?modo=
nota.php?oldal=
include.php?u=
principal.php?pagina=
show.php?left=
gallery.php?url=
sub*.php?*root*=
print.php?choix=
head.php?filepath=
include.php?corpo=
mod*.php?section=
general.php?name=
base.php?disp=
sub*.php?action=
principal.php?module=
head.php?pname=
index.php?inc=
sub*.php?OpenPage=
press.php?dir=
gallery.php?xlink=
mod*.php?to=
show.php?xlink=
file.php?left=
padrao.php?oldal=
sub*.php?lang=
nota.php?destino=
general.php?module=
down*.php?x=
main.php?id=
enter.php?sp=
index2.php?loader=
enter.php?loader=
index3.php?redirect=
down*.php?param=
default.php?ki=
principal.php?disp=
sub*.php?viewpage=
template.php?pre=
mod*.php?goFile=
padrao.php?h=
press.php?second=
padrao.php?read=
base.php?seccion=
mod*.php?cont=
index1.php?l=
down*.php?pr=
gallery.php?viewpage=
template.php?load=
sitio.php?doshow=
*inc*.php?type=
nota.php?pr=
padrao.php?destino=
show.php?filepath=
sitio.php?qry=
general.php?pr=
layout.php?panel=
index2.php?channel=
principal.php?opcion=
pagina.php?go=
start.php?str=
press.php?*[*]*=
default.php?var=
index.php?ev=
pagina.php?pre=
nota.php?content=
include.php?adresa=
sub*.php?corpo=
sitio.php?t=
index.php?sivu=
principal.php?q=
file.php?viewpage=
press.php?itemnav=
mod*.php?ev=
blank.php?OpenPage=
path.php?ev=
print.php?module=
head.php?tipo=
index.php?loc=
nota.php?basepath=
sitio.php?sec=
padrao.php?tipo=
index2.php?in=
default.php?cmd=
blank.php?channel=
mod*.php?j=
principal.php?eval=
layout.php?modo=
head.php?pageweb=
file.php?qry=
path.php?type=
info.php?t=
layout.php?g=
enter.php?play=
general.php?var=
principal.php?s=
standard.php?pagina=
standard.php?subject=
base.php?second=
nota.php?base_dir=
index2.php?showpage=
index3.php?type=
head.php?inc=
pagina.php?basepath=
base.php?cont=
main.php?pname=
mod*.php?chapter=
sitio.php?ev=
home.php?sekce=
sitio.php?sp=
*inc*.php?modo=
nota.php?tipo=
include.php?goto=
file.php?pg=
head.php?g=
general.php?header=
view.php?to=
include.php?middle=
start.php?*root*=
enter.php?pref=
index3.php?open=
start.php?module=
include.php?phpbb_root_path=
main.php?load=
index2.php?include=
enter.php?pg=
nota.php?itemnav=
include.php?option=
index2.php?type=
padrao.php?redirect=
pagina.php?my=
gallery.php?pre=
base.php?link=
path.php?chapter=
show.php?sp=
enter.php?w=
info.php?texto=
enter.php?open=
base.php?rub=
home.php?section=
default.php?y=
gallery.php?*[*]*=
include.php?cmd=
standard.php?dir=
pagina.php?link=
layout.php?page=
index3.php?pageweb=
index1.php?o=
gallery.php?addr=
include.php?numero=
path.php?destino=
index3.php?home=
*inc*.php?menu=
default.php?seite=
path.php?where=
path.php?eval=
pagina.php?home=
base.php?choix=
template.php?cont=
info.php?pagina=
file.php?doshow=
index3.php?pname=
nota.php?in=
default.php?x=
path.php?middlePart=
down*.php?sp=
page.php?module=
default.php?option=
index3.php?ev=
standard.php?eval=
gallery.php?ki=
down*.php?second=
blank.php?path=
pagina.php?v=
path.php?y=
template.php?qry=
start.php?option=
info.php?subject=
page.php?abre=
sub*.php?g=
file.php?pollname=
index3.php?var=
layout.php?goto=
home.php?g=
pagina.php?incl=
home.php?action=
include.php?oldal=
print.php?left=
file.php?play=
print.php?u=
nota.php?v=
home.php?str=
start.php?loader=
press.php?panel=
start.php?showpage=
info.php?ref=
pagina.php?id=
blank.php?name=
page.php?mod=
default.php?param=
down*.php?texto=
head.php?str=
print.php?header=
mod*.php?dir=
index3.php?mid=
down*.php?disp=
blank.php?j=
view.php?where=
path.php?goto=
default.php?type=
blank.php?subject=
mod*.php?incl=
path.php?play=
base.php?l=
path.php?filepath=
gallery.php?base_dir=
show.php?middlePart=
*inc*.php?to=
index2.php?rub=
general.php?opcion=
layout.php?xlink=
home.php?page=
padrao.php?name=
layout.php?z=
pagina.php?nivel=
default.php?oldal=
view.php?seccion=
template.php?k=
sitio.php?*root*=
file.php?strona=
main.php?chapter=
layout.php?chapter=
layout.php?incl=
include.php?url=
base.php?sivu=
index.php?link=
sub*.php?cont=
mod*.php?pag=
info.php?oldal=
index2.php?ref=
general.php?rub=
default.php?str=
head.php?ev=
head.php?sekce=
sub*.php?path=
view.php?page=
layout.php?pref=
main.php?j=
index2.php?basepath=
path.php?doshow=
path.php?panel=
file.php?pagina=
gallery.php?qry=
index2.php?e=
path.php?sp=
main.php?url=
pagina.php?load=
general.php?section=
index.php?include=
base.php?filepath=
default.php?incl=
include.php?content=
show.php?redirect=
blank.php?basepath=
template.php?ref=
index1.php?pre=
head.php?load=
main.php?subject=
general.php?base_dir=
start.php?in=
show.php?abre=
file.php?y=
down*.php?ev=
padrao.php?choix=
index.php?channel=
index1.php?home=
home.php?ev=
nota.php?t=
index2.php?ki=
base.php?pag=
blank.php?panel=
default.php?ir=
sub*.php?header=
info.php?var=
general.php?qry=
index2.php?home=
press.php?nivel=
enter.php?read=
head.php?adresa=
print.php?param=
default.php?sp=
enter.php?pr=
start.php?panel=
template.php?dir=
blank.php?loader=
start.php?cmd=
show.php?pre=
padrao.php?d=
view.php?content=
print.php?strona=
sitio.php?recipe=
principal.php?read=
standard.php?showpage=
main.php?pg=
sitio.php?inc=
page.php?panel=
info.php?header=
press.php?addr=
info.php?itemnav=
template.php?s=
file.php?to=
main.php?tipo=
base.php?itemnav=
standard.php?where=
*inc*.php?ev=
sitio.php?modo=
sitio.php?disp=
print.php?addr=
mod*.php?oldal=
padrao.php?page=
show.php?thispage=
sub*.php?go=
start.php?load=
index2.php?option=
home.php?secao=
blank.php?mod=
index3.php?inc=
main.php?start=
standard.php?my=
enter.php?y=
enter.php?mid=
base.php?pageweb=
padrao.php?*root*=
main.php?action=
pagina.php?path=
press.php?id=
sub*.php?phpbb_root_path=
path.php?home=
index3.php?middle=
main.php?inc=
index3.php?get=
default.php?seccion=
index3.php?cmd=
index.php?pname=
print.php?numero=
include.php?in=
press.php?subject=
include.php?secao=
include.php?sec=
index3.php?xlink=
general.php?texto=
index3.php?go=
sub*.php?sec=
home.php?channel=
base.php?body=
index.php?cmd=
enter.php?ir=
home.php?oldal=
index3.php?disp=
index3.php?left=
sub*.php?middle=
head.php?pag=
general.php?menu=
nota.php?seccion=
path.php?xlink=
show.php?modo=
page.php?mid=
index1.php?link=
blank.php?sp=
index1.php?pagina=
head.php?left=
default.php?panel=
*inc*.php?doshow=
blank.php?id=
print.php?read=
enter.php?phpbb_root_path=
sitio.php?destino=
show.php?z=
start.php?basepath=
principal.php?d=
blank.php?strona=
start.php?name=
default.php?chapter=
template.php?y=
head.php?goto=
page.php?where=
layout.php?category=
index1.php?my=
path.php?qry=
principal.php?phpbb_root_path=
nota.php?channel=
default.php?*root*=
enter.php?cmd=
file.php?include=
enter.php?body=
index.php?chapter=
page.php?choix=
start.php?xlink=
home.php?k=
standard.php?phpbb_root_path=
principal.php?middlePart=
include.php?panel=
mod*.php?m=
default.php?choix=
start.php?oldal=
index.php?recipe=
template.php?path=
down*.php?ir=
pagina.php?dir=
sitio.php?abre=
nota.php?module=
info.php?xlink=
enter.php?lang=
index1.php?recipe=
general.php?redirect=
view.php?recipe=
home.php?ir=
padrao.php?open=
blank.php?page=
sub*.php?category=
*inc*.php?body=
enter.php?middle=
home.php?path=
base.php?subject=
padrao.php?u=
sub*.php?my=
enter.php?type=
down*.php?pre=
base.php?w=
main.php?path=
nota.php?ir=
press.php?link=
blank.php?ir=
page.php?showpage=
home.php?disp=
gallery.php?pollname=
index3.php?secc=
down*.php?open=
down*.php?pageweb=
home.php?panel=
default.php?eval=
index1.php?pr=
main.php?ref=
view.php?showpage=
layout.php?link=
show.php?get=
standard.php?qry=
sitio.php?tipo=
index2.php?thispage=
layout.php?cont=
index3.php?pollname=
default.php?destino=
pagina.php?cmd=
view.php?body=
head.php?rub=
standard.php?include=
padrao.php?seccion=
down*.php?r=
path.php?secao=
press.php?opcion=
gallery.php?tipo=
main.php?param=
standard.php?e=
index1.php?v=
down*.php?in=
pagina.php?secao=
nota.php?include=
sitio.php?secao=
standard.php?secc=
print.php?my=
general.php?abre=
general.php?link=
gallery.php?loader=
index3.php?include=
pagina.php?to=
enter.php?strona=
standard.php?panel=
sub*.php?s=
show.php?channel=
enter.php?get=
path.php?var=
enter.php?r=
general.php?subject=
index3.php?phpbb_root_path=
enter.php?pa=
gallery.php?where=
include.php?header=
head.php?middle=
include.php?mid=
blank.php?incl=
sub*.php?load=
index2.php?corpo=
gallery.php?sp=
show.php?chapter=
sub*.php?b=
index1.php?incl=
home.php?choix=
general.php?adresa=
index1.php?c=
print.php?goto=
index2.php?var=
main.php?pref=
sub*.php?sp=
index1.php?pname=
template.php?doshow=
padrao.php?base_dir=
path.php?incl=
info.php?recipe=
view.php?sec=
file.php?where=
index2.php?my=
print.php?name=
info.php?c=
include.php?w=
start.php?op=
principal.php?cont=
print.php?menue=
info.php?f=
main.php?section=
padrao.php?xlink=
view.php?header=
index1.php?url=
gallery.php?basepath=
layout.php?menue=
head.php?y=
template.php?mid=
sub*.php?id=
sub*.php?content=
show.php?type=
start.php?corpo=
file.php?chapter=
base.php?id=
mod*.php?qry=
home.php?chapter=
standard.php?chapter=
press.php?page=
default.php?strona=
sitio.php?chapter=
nota.php?n=
start.php?adresa=
gallery.php?index=
nota.php?h=
page.php?oldal=
enter.php?panel=
blank.php?t=
default.php?e=
sub*.php?itemnav=
standard.php?go=
start.php?pollname=
sitio.php?menu=
sub*.php?module=
press.php?goFile=
principal.php?id=
enter.php?thispage=
down*.php?incl=
principal.php?z=
main.php?my=
start.php?ir=
mod*.php?index=
info.php?ki=
file.php?loader=
index.php?mid=
sitio.php?r=
down*.php?seite=
sub*.php?play=
index2.php?doshow=
index2.php?chapter=
show.php?path=
base.php?lang=
nota.php?inc=
standard.php?index=
gallery.php?to=
info.php?base_dir=
index1.php?var=
gallery.php?abre=
principal.php?p=
pagina.php?index=
view.php?qry=
home.php?tipo=
page.php?numero=
index1.php?strona=
show.php?inc=
gallery.php?pag=
view.php?channel=
index2.php?redirect=
pagina.php?middlePart=
template.php?base_dir=
default.php?mod=
index.php?op=
info.php?mid=
home.php?module=
general.php?left=
general.php?pre=
print.php?doshow=
general.php?page=
path.php?adresa=
padrao.php?type=
template.php?pag=
standard.php?pre=
blank.php?ref=
down*.php?z=
general.php?inc=
home.php?read=
page.php?seite=
pagina.php?section=
home.php?menu=
default.php?basepath=
index2.php?open=
blank.php?pname=
sub*.php?modo=
index2.php?goto=
path.php?subject=
index.php?pre=
general.php?sivu=
general.php?read=
principal.php?ev=
press.php?to=
main.php?middle=
sitio.php?pageweb=
base.php?seite=
print.php?pollname=
index2.php?strona=
template.php?f=
*inc*.php?j=
index2.php?filepath=
file.php?type=
index1.php?oldal=
template.php?e=
index2.php?second=
press.php?pagina=
print.php?ki=
index3.php?sekce=
page.php?z=
enter.php?left=
info.php?filepath=
head.php?middlePart=
gallery.php?ev=
index3.php?ref=
base.php?opcion=
file.php?id=
path.php?category=
index3.php?start=
print.php?loc=
sitio.php?body=
pagina.php?n=
start.php?rub=
*inc*.php?i=
down*.php?s=
padrao.php?a=
page.php?OpenPage=
gallery.php?option=
mod*.php?sekce=
blank.php?pre=
general.php?channel=
template.php?thispage=
head.php?viewpage=
index2.php?OpenPage=
file.php?incl=
sitio.php?e=
page.php?section=
mod*.php?middle=
page.php?cont=
sub*.php?adresa=
index1.php?goFile=
blank.php?action=
principal.php?loader=
gallery.php?id=
index2.php?pg=
sub*.php?op=
layout.php?thispage=
padrao.php?body=
base.php?t=
main.php?addr=
start.php?mid=
gallery.php?secao=
press.php?redirect=
pagina.php?tipo=
pagina.php?seccion=
layout.php?action=
index.php?w=
sitio.php?option=
head.php?where=
principal.php?tipo=
index2.php?category=
pagina.php?lang=
include.php?ref=
press.php?loader=
gallery.php?showpage=
gallery.php?go=
enter.php?start=
press.php?lang=
general.php?p=
index3.php?thispage=
index.php?sekce=
sub*.php?seite=
index2.php?get=
sitio.php?go=
layout.php?addr=
nota.php?mid=
page.php?p=
mod*.php?corpo=
include.php?cont=
press.php?t=
blank.php?category=
sub*.php?where=
*inc*.php?y=
index3.php?index=
path.php?recipe=
nota.php?category=
info.php?loader=
print.php?sp=
show.php?d=
enter.php?menue=
page.php?phpbb_root_path=
path.php?body=
index1.php?t=
principal.php?menue=
print.php?cont=
pagina.php?z=
nota.php?adresa=
main.php?thispage=
default.php?mid=
layout.php?tipo=
blank.php?xlink=
index3.php?d=
enter.php?b=
main.php?loc=
sub*.php?oldal=
standard.php?z=
general.php?b=
include.php?left=
show.php?base_dir=
sitio.php?middlePart=
template.php?a=
print.php?sivu=
press.php?OpenPage=
page.php?read=
index.php?param=
default.php?channel=
default.php?cont=
sub*.php?link=
general.php?pollname=
padrao.php?texto=
base.php?base_dir=
template.php?nivel=
file.php?texto=
enter.php?page=
file.php?middle=
standard.php?str=
gallery.php?get=
main.php?v=
base.php?middle=
pagina.php?base_dir=
print.php?tipo=
down*.php?subject=
principal.php?pag=
index2.php?loc=
enter.php?sivu=
path.php?option=
nota.php?option=
index.php?strona=
home.php?index=
index1.php?choix=
index2.php?f=
press.php?destino=
print.php?base_dir=
file.php?get=
pagina.php?channel=
principal.php?b=
info.php?content=
home.php?include=
default.php?goto=
default.php?page=
start.php?include=
head.php?numero=
print.php?option=
default.php?v=
base.php?numero=
index2.php?qry=
general.php?ref=
sub*.php?secao=
main.php?dir=
gallery.php?cont=
principal.php?type=
file.php?param=
default.php?secao=
sub*.php?secc=
mod*.php?lang=
path.php?pageweb=
standard.php?pollname=
info.php?r=
default.php?load=
show.php?j=
base.php?phpbb_root_path=
main.php?itemnav=
view.php?pg=
down*.php?pa=
standard.php?open=
pagina.php?choix=
default.php?itemnav=
index2.php?cmd=
file.php?disp=
press.php?xlink=
print.php?s=
layout.php?url=
mod*.php?secc=
index1.php?param=
index.php?path=
index1.php?second=
start.php?modo=
index3.php?sivu=
index1.php?get=
mod*.php?pg=
index3.php?my=
layout.php?cmd=
info.php?phpbb_root_path=
sub*.php?left=
print.php?OpenPage=
print.php?inc=
default.php?thispage=
enter.php?sec=
view.php?type=
path.php?*[*]*=
base.php?adresa=
home.php?middlePart=
index3.php?channel=
index3.php?oldal=
template.php?sekce=
down*.php?goFile=
blank.php?header=
start.php?body=
standard.php?body=
base.php?path=
base.php?module=
default.php?l=
principal.php?strona=
info.php?l=
template.php?left=
index2.php?texto=
home.php?eval=
padrao.php?section=
blank.php?goFile=
head.php?loc=
index.php?index=
page.php?ir=
print.php?path=
layout.php?ir=
blank.php?pollname=
down*.php?path=
include.php?x=
sitio.php?opcion=
pagina.php?category=
start.php?pageweb=
gallery.php?rub=
template.php?sp=
sub*.php?basepath=
press.php?menu=
standard.php?section=
enter.php?abre=
index2.php?pref=
index1.php?pa=
sitio.php?incl=
principal.php?seite=
show.php?ki=
gallery.php?chapter=
nota.php?qry=
pagina.php?pagina=
index3.php?x=
default.php?menu=
page.php?strona=
*inc*.php?open=
index3.php?secao=
standard.php?*[*]*=
default.php?abre=
template.php?basepath=
standard.php?goFile=
index2.php?ir=
file.php?modo=
gallery.php?itemnav=
main.php?oldal=
press.php?pg=
down*.php?showpage=
start.php?nivel=
start.php?destino=
index1.php?filepath=
blank.php?rub=
path.php?ir=
layout.php?var=
padrao.php?op=
mod*.php?pre=
index1.php?texto=
start.php?pg=
default.php?pa=
press.php?strona=
nota.php?cmd=
index1.php?showpage=
info.php?go=
standard.php?abre=
general.php?seccion=
index1.php?itemnav=
layout.php?seite=
path.php?load=
home.php?pollname=
path.php?left=
down*.php?inc=
index3.php?abre=
blank.php?where=
info.php?start=
include.php?channel=
print.php?dir=
page.php?secao=
nota.php?pag=
main.php?disp=
nota.php?second=
print.php?pre=
index2.php?to=
standard.php?name=
padrao.php?cont=
start.php?strona=
padrao.php?menu=
mod*.php?numero=
press.php?home=
path.php?addr=
info.php?z=
mod*.php?path=
blank.php?base_dir=
base.php?sekce=
pagina.php?loader=
page.php?go=
press.php?category=
base.php?texto=
gallery.php?left=
nota.php?secc=
index.php?tipo=
index.php?goto=
print.php?pag=
down*.php?qry=
view.php?secao=
general.php?strona=
show.php?my=
file.php?second=
page.php?e=
padrao.php?index=
include.php?pag=
gallery.php?thispage=
base.php?ir=
start.php?base_dir=
default.php?tipo=
template.php?addr=
gallery.php?panel=
sitio.php?nivel=
standard.php?ev=
include.php?destino=
standard.php?destino=
general.php?middle=
main.php?basepath=
head.php?disp=
standard.php?q=
general.php?w=
gallery.php?sec=
base.php?var=
enter.php?addr=
enter.php?go=
page.php?middle=
start.php?home=
index1.php?tipo=
info.php?rub=
mod*.php?choix=
template.php?ir=
pagina.php?OpenPage=
show.php?adresa=
general.php?mid=
head.php?content=
principal.php?pref=
index3.php?adresa=
pagina.php?sec=
template.php?secao=
home.php?w=
home.php?in=
path.php?disp=
main.php?index=
file.php?eval=
general.php?content=
press.php?base_dir=
sub*.php?recipe=
main.php?category=
main.php?content=
enter.php?viewpage=
show.php?disp=
main.php?ir=
index.php?pg=
show.php?pageweb=
index.php?opcion=
principal.php?ir=
view.php?loader=
down*.php?strona=
default.php?pageweb=
principal.php?seccion=
index.php?oldal=
principal.php?n=
blank.php?link=
file.php?sivu=
head.php?d=
info.php?adresa=
*inc*.php?ki=
gallery.php?mid=
padrao.php?incl=
index.php?type=
main.php?eval=
gallery.php?nivel=
standard.php?j=
sub*.php?goFile=
info.php?sec=
show.php?oldal=
enter.php?link=
enter.php?content=
blank.php?filepath=
standard.php?channel=
main.php?include=
main.php?page=
base.php?*[*]*=
info.php?incl=
down*.php?include=
press.php?modo=
file.php?choix=
home.php?rub=
default.php?k=
index3.php?t=
press.php?type=
blank.php?goto=
index3.php?showpage=
file.php?showpage=
principal.php?subject=
enter.php?home=
start.php?chapter=
show.php?r=
pagina.php?thispage=
general.php?chapter=
info.php?menue=
index.php?middlePart=
blank.php?corpo=
press.php?where=
path.php?p=
page.php?base_dir=
page.php?qry=
show.php?incl=
page.php?*[*]*=
main.php?h=
enter.php?path=
file.php?seccion=
default.php?pre=
principal.php?index=
press.php?ir=
principal.php?inc=
home.php?z=
pagina.php?in=
show.php?play=
nota.php?subject=
index1.php?path=
default.php?secc=
sub*.php?option=
sub*.php?pag=
layout.php?where=
default.php?loader=
info.php?o=
padrao.php?var=
file.php?oldal=
template.php?menue=
press.php?abre=
mod*.php?b=
layout.php?OpenPage=
default.php?showpage=
home.php?play=
sitio.php?pg=
press.php?channel=
pagina.php?ev=
sitio.php?name=
page.php?option=
main.php?filepath=
press.php?mid=
general.php?to=
index1.php?*root*=
show.php?qry=
print.php?where=
down*.php?corpo=
view.php?get=
index2.php?itemnav=
pagina.php?q=
enter.php?str=
enter.php?name=
print.php?thispage=
sitio.php?addr=
principal.php?home=
show.php?param=
standard.php?sivu=
enter.php?incl=
index3.php?mod=
template.php?opcion=
index3.php?panel=
include.php?play=
path.php?cmd=
file.php?sp=
nota.php?pre=
template.php?section=
view.php?str=
blank.php?left=
head.php?lang=
nota.php?lang=
pagina.php?g=
path.php?sivu=
main.php?e=
default.php?ref=
start.php?seite=
default.php?inc=
print.php?disp=
include.php?tipo=
home.php?h=
principal.php?loc=
index3.php?sp=
gallery.php?var=
sub*.php?base_dir=
path.php?middle=
default.php?loc=
principal.php?destino=
pagina.php?str=
index3.php?menue=
base.php?play=
base.php?v=
sitio.php?sivu=
index.php?y=
home.php?opcion=
print.php?middlePart=
main.php?r=
sitio.php?secc=
file.php?nivel=
start.php?sivu=
show.php?read=
standard.php?var=
template.php?c=
info.php?param=
general.php?second=
head.php?start=
sub*.php?mod=
view.php?oldal=
home.php?loc=
mod*.php?play=
head.php?corpo=
gallery.php?h=
standard.php?op=
index2.php?inc=
info.php?pref=
pagina.php?mid=
base.php?basepath=
sub*.php?thispage=
print.php?basepath=
*inc*.php?m=
layout.php?loader=
enter.php?qry=
padrao.php?filepath=
base.php?home=
layout.php?strona=
padrao.php?url=
sitio.php?oldal=
include.php?ir=
pagina.php?read=
sub*.php?u=
base.php?chapter=
index1.php?go=
press.php?pageweb=
standard.php?s=
page.php?eval=
sub*.php?pa=
index.php?j=
pagina.php?pr=
enter.php?texto=
start.php?secao=
home.php?link=
template.php?*[*]*=
gallery.php?action=
base.php?oldal=
nota.php?get=
index3.php?dir=
include.php?ki=
index3.php?link=
home.php?e=
index3.php?body=
gallery.php?name=
nota.php?eval=
standard.php?oldal=
sub*.php?abre=
index2.php?load=
principal.php?in=
view.php?load=
mod*.php?action=
nota.php?showpage=
default.php?p=
general.php?f=
head.php?c=
template.php?viewpage=
view.php?mid=
padrao.php?addr=
padrao.php?pag=
*inc*.php?rub=
index2.php?adresa=
view.php?go=
head.php?sec=
nota.php?filepath=
print.php?link=
gallery.php?pname=
file.php?basepath=
show.php?pname=
home.php?pre=
include.php?goFile=
layout.php?play=
index1.php?subject=
info.php?middlePart=
base.php?loc=
down*.php?pg=
file.php?q=
gallery.php?sivu=
sub*.php?body=
index.php?option=
sub*.php?chapter=
default.php?t=
padrao.php?header=
head.php?opcion=
layout.php?abre=
index3.php?pref=
enter.php?subject=
nota.php?panel=
page.php?modo=
page.php?left=
sitio.php?left=
show.php?include=
base.php?abre=
index3.php?addr=
pagina.php?start=
blank.php?pr=
head.php?choix=
index3.php?tipo=
*inc*.php?get=
print.php?play=
padrao.php?secao=
index.php?str=
general.php?sekce=
show.php?m=
index3.php?choix=
down*.php?channel=
base.php?pa=
head.php?b=
nota.php?sekce=
index1.php?mod=
home.php?showpage=
home.php?cmd=
show.php?l=
index1.php?read=
page.php?load=
general.php?choix=
show.php?index=
blank.php?url=
home.php?my=
start.php?param=
layout.php?sekce=
start.php?thispage=
nota.php?play=
enter.php?module=
mod*.php?secao=
show.php?second=
show.php?n=
start.php?pname=
enter.php?include=
down*.php?doshow=
index2.php?pre=
layout.php?nivel=
home.php?base_dir=
include.php?eval=
principal.php?middle=
standard.php?xlink=
main.php?where=
info.php?home=
padrao.php?link=
general.php?body=
head.php?play=
path.php?strona=
index3.php?read=
file.php?index=
mod*.php?module=
standard.php?viewpage=
mod*.php?OpenPage=
standard.php?pr=
pagina.php?ref=
index.php?b=
principal.php?ki=
sub*.php?panel=
path.php?sec=
path.php?pname=
nota.php?left=
default.php?header=
padrao.php?mid=
info.php?eval=
include.php?path=
padrao.php?qry=
page.php?subject=
file.php?corpo=
padrao.php?strona=
sub*.php?qry=
sub*.php?z=
head.php?module=
nota.php?opcion=
head.php?abre=
pagina.php?include=
page.php?link=
start.php?abre=
print.php?goFile=
*inc*.php?c=
down*.php?cmd=
base.php?str=
home.php?body=
home.php?middle=
gallery.php?module=
sub*.php?open=
include.php?second=
head.php?sivu=
sitio.php?menue=
path.php?tipo=
page.php?inc=
home.php?addr=
pagina.php?header=
mod*.php?v=
home.php?doshow=
padrao.php?n=
gallery.php?pref=
pagina.php?k=
index1.php?chapter=
padrao.php?basepath=
head.php?strona=
general.php?e=
index.php?r=
blank.php?get=
index3.php?seccion=
sitio.php?mid=
index.php?where=
general.php?type=
pagina.php?goto=
page.php?pa=
default.php?menue=
main.php?goto=
index1.php?abre=
blank.php?sivu=
info.php?seccion=
index2.php?pa=
sitio.php?read=
layout.php?pageweb=
nota.php?disp=
index1.php?body=
home.php?thispage=
pagina.php?loc=
layout.php?qry=
print.php?*root*=
show.php?to=
view.php?u=
default.php?nivel=
show.php?header=
down*.php?pag=
view.php?chapter=
start.php?tipo=
standard.php?w=
index.php?open=
blank.php?menu=
principal.php?nivel=
info.php?secao=
general.php?nivel=
padrao.php?nivel=
index.php?var=
nota.php?abre=
standard.php?menu=
index2.php?pollname=
index3.php?path=
home.php?redirect=
index.php?base_dir=
padrao.php?corpo=
down*.php?url=
enter.php?goto=
general.php?secao=
mod*.php?home=
down*.php?addr=
down*.php?section=
sub*.php?j=
principal.php?f=
default.php?index=
sub*.php?menue=
general.php?doshow=
padrao.php?abre=
index2.php?section=
enter.php?seite=
general.php?my=
down*.php?lang=
head.php?loader=
main.php?xlink=
general.php?goto=
include.php?dir=
index3.php?base_dir=
gallery.php?redirect=
layout.php?basepath=
start.php?header=
pagina.php?modo=
blank.php?in=
base.php?name=
index.php?adresa=
down*.php?u=
nota.php?goFile=
main.php?mod=
file.php?start=
view.php?redirect=
index2.php?u=
head.php?base_dir=
mod*.php?recipe=
press.php?pr=
padrao.php?*[*]*=
info.php?ev=
layout.php?opcion=
index1.php?nivel=
include.php?seccion=
print.php?rub=
view.php?lang=
index.php?pr=
mod*.php?include=
general.php?seite=
pagina.php?numero=
mod*.php?seccion=
principal.php?pollname=
include.php?read=
*inc*.php?pg=
press.php?rub=
index2.php?incl=
pagina.php?chapter=
view.php?middle=
print.php?sekce=
nota.php?rub=
padrao.php?pname=
view.php?seite=
head.php?ref=
pagina.php?recipe=
principal.php?link=
index.php?pref=
page.php?action=
page.php?ev=
show.php?ir=
gallery.php?menue=
template.php?op=
info.php?doshow=
head.php?index=
mod*.php?pname=
view.php?ir=
default.php?sivu=
*inc*.php?start=
principal.php?rub=
principal.php?corpo=
padrao.php?middle=
nota.php?pagina=
sitio.php?content=
base.php?pname=
press.php?thispage=
template.php?header=
press.php?pa=
index1.php?redirect=
padrao.php?menue=
index2.php?sekce=
mod*.php?d=
view.php?sp=
include.php?filepath=
main.php?name=
nota.php?m=
blank.php?open=
head.php?dir=
principal.php?l=
page.php?pname=
layout.php?oldal=
*inc*.php?k=
index.php?pollname=
include.php?b=
head.php?oldal=
index1.php?str=
layout.php?pollname=
start.php?play=
template.php?choix=
down*.php?pollname=
page.php?recipe=
template.php?corpo=
nota.php?sec=
print.php?r=
info.php?*[*]*=
sub*.php?*[*]*=
page.php?q=
mod*.php?addr=
index1.php?type=

base.php?category=
gallery.php?y=
standard.php?lang=
gallery.php?page=
index2.php?d=
index.php?action=
press.php?pname=
down*.php?v=
mod*.php?phpbb_root_path=
index3.php?second=
default.php?include=
show.php?recipe=
press.php?module=
main.php?pre=
file.php?numero=
default.php?module=
info.php?pname=
print.php?str=
path.php?id=
general.php?get=
press.php?path=
padrao.php?sekce=
standard.php?link=
base.php?ki=
nota.php?OpenPage=
view.php?pollname=
print.php?l=
file.php?cmd=
index.php?go=
standard.php?numero=
view.php?pr=
down*.php?read=
layout.php?section=
press.php?include=
down*.php?action=
mod*.php?destino=
index1.php?OpenPage=
principal.php?left=
mod*.php?start=
file.php?body=
base.php?doshow=
gallery.php?pg=
blank.php?qry=
principal.php?load=
base.php?eval=
default.php?left=
gallery.php?param=
print.php?type=
blank.php?pa=
nota.php?b=
path.php?loader=
start.php?o=
index1.php?adresa=
include.php?include=
nota.php?corpo=
index3.php?pre=
enter.php?second=
sub*.php?pname=
mod*.php?pageweb=
standard.php?cont=
gallery.php?open=
blank.php?read=
principal.php?addr=
standard.php?action=
sitio.php?redirect=
index1.php?cmd=
info.php?redirect=
template.php?lang=
include.php?basepath=
file.php?load=
index3.php?itemnav=
sub*.php?ir=
gallery.php?mod=
down*.php?nivel=
enter.php?ref=
path.php?opcion=
down*.php?t=
view.php?goFile=
print.php?category=
file.php?var=
sitio.php?ir=
print.php?menu=
layout.php?secao=
template.php?param=
show.php?b=
standard.php?ref=
base.php?include=
blank.php?body=
sitio.php?param=
sub*.php?rub=
print.php?opcion=
press.php?middle=
path.php?pref=
info.php?ir=
print.php?g=
home.php?basepath=
padrao.php?subject=
nota.php?modo=
index3.php?loader=
template.php?seite=
blank.php?section=
include.php?to=
general.php?pageweb=
index2.php?param=
start.php?sp=
index3.php?name=
path.php?nivel=
page.php?pref=
template.php?showpage=
view.php?ki=
index1.php?sekce=
press.php?option=
nota.php?home=
gallery.php?my=
press.php?pref=
show.php?mid=
enter.php?ev=
blank.php?o=
sitio.php?pr=
index3.php?destino=
standard.php?middle=
main.php?body=
index2.php?recipe=
blank.php?dir=
home.php?pageweb=
blank.php?lang=
path.php?thispage=
view.php?panel=
down*.php?home=
padrao.php?OpenPage=
head.php?ir=
info.php?pageweb=
blank.php?h=
mod*.php?ir=
show.php?pagina=
head.php?incl=
default.php?base_dir=
principal.php?ref=
index.php?body=
start.php?go=
show.php?loader=
file.php?action=
template.php?t=
path.php?mid=
base.php?mid=
start.php?b=
start.php?lang=
blank.php?abre=
down*.php?choix=
default.php?rub=
info.php?opcion=
page.php?loader=
head.php?read=
principal.php?oldal=
show.php?cmd=
index1.php?load=
home.php?content=
pagina.php?sekce=
file.php?n=
include.php?redirect=
press.php?get=
print.php?itemnav=
enter.php?index=
index.php?content=
print.php?middle=
principal.php?secc=
sitio.php?goFile=
head.php?include=
gallery.php?menu=
gallery.php?corpo=
enter.php?e=
index.php?play=
include.php?module=
enter.php?id=
view.php?mod=
show.php?nivel=
file.php?channel=
layout.php?choix=
page.php?redirect=
gallery.php?filepath=
info.php?body=
general.php?ir=
include.php?go=
file.php?ref=
index1.php?seite=
include.php?pageweb=
index3.php?nivel=
show.php?seccion=
sub*.php?include=
path.php?numero=
mod*.php?pagina=
sub*.php?name=
padrao.php?c=
principal.php?header=
main.php?opcion=
enter.php?s=
padrao.php?eval=
file.php?ev=
default.php?body=
enter.php?itemnav=
blank.php?var=
index.php?addr=
blank.php?oldal=
nota.php?url=
index2.php?action=
sub*.php?pre=
blank.php?phpbb_root_path=
include.php?index=
mod*.php?var=
gallery.php?pageweb=
padrao.php?path=
mod*.php?strona=
info.php?url=
press.php?ev=
index1.php?pg=
print.php?in=
general.php?modo=
nota.php?nivel=
template.php?content=
mod*.php?content=
default.php?f=
view.php?goto=
head.php?ki=
press.php?my=
index1.php?pollname=
principal.php?to=
principal.php?abre=
default.php?play=
pagina.php?filepath=
nota.php?link=
template.php?tipo=
index3.php?q=
page.php?g=
nota.php?pg=
blank.php?destino=
page.php?adresa=
sitio.php?category=
index2.php?link=
sub*.php?k=
blank.php?z=
layout.php?numero=
components/com_phpshop/toolbar.phpshop.html.php?mosConfig_absolute_path=
tools/send_reminders.php?includedir=
module_db.php?pivot_path=
classes/adodbt/sql.php?classes_dir=
inc/cmses/aedatingCMS.php?dir[inc]=
modules/vwar/admin/admin.php?vwar_root=
bb_usage_stats/include/bb_usage_stats.php?phpbb_root_path=
components/com_extended_registration/registration_detailed.inc.php?mosConfig_absolute_path=
index.php?RP_PATH=
index.php?pagename=
administrator/components/com_remository/admin.remository.php?mosConfig_absolute_path=smarty_config.php?root_dir=
components/com_forum/download.php?phpbb_root_path=
include/editfunc.inc.php?NWCONF_SYSTEM[server_path]=
include/editfunc.inc.php?NWCONF_SYSTEM[server_path]=
classes/adodbt/sql.php?classes_dir=
send_reminders.php?includedir=
components/com_rsgallery/rsgallery.html.php?mosConfig_absolute_path=
inc/functions.inc.php?config[ppa_root_path]=
components/com_cpg/cpg.php?mosConfig_absolute_path=
admin/index.php?o=
admin/index.php?o=
index.php?menu=deti&page=
modules/coppermine/themes/coppercop/theme.php?THEME_DIR=
components/com_phpshop/toolbar.phpshop.html.php?mosConfig_absolute_path=
tools/send_reminders.php?includedir=
SQuery/lib/gore.php?libpath=
components/com_simpleboard/image_upload.php?sbp=
m2f/m2f_phpbb204.php?m2f_root_path=
components/com_extcalendar/admin_events.php?CONFIG_EXT[LANGUAGES_DIR]=
components/com_extcalendar/admin_events.php?CONFIG_EXT[LANGUAGES_DIR]=
components/com_extcalendar/admin_events.php?CONFIG_EXT[LANGUAGES_DIR]=
admin/doeditconfig.php?thispath=../includes&config[path]=
components/com_phpshop/toolbar.phpshop.html.php?mosConfig_absolute_path=
tools/send_reminders.php?includedir=
SQuery/lib/gore.php?libpath=
components/com_simpleboard/image_upload.php?sbp=
m2f/m2f_phpbb204.php?m2f_root_path=
wamp_dir/setup/yesno.phtml?no_url=
components/com_simpleboard/image_upload.php?sbp=
modules/coppermine/themes/coppercop/theme.php?THEME_DIR=
mwchat/libs/start_lobby.php?CONFIG[MWCHAT_Libs]=
zentrack/index.php?configFile=
pivot/modules/module_db.php?pivot_path=
inc/header.php/step_one.php?server_inc=
install/index.php?lng=../../include/main.inc&G_PATH=
inc/pipe.php?HCL_path=
include/write.php?dir=
include/new-visitor.inc.php?lvc_include_dir=
includes/header.php?systempath=
support/mailling/maillist/inc/initdb.php?absolute_path=
coppercop/theme.php?THEME_DIR=
zentrack/index.php?configFile=
pivot/modules/module_db.php?pivot_path=
inc/header.php/step_one.php?server_inc=
install/index.php?lng=../../include/main.inc&G_PATH=
inc/pipe.php?HCL_path=
include/write.php?dir=
include/new-visitor
inurl:act=
inurl:action=
inurl:API_HOME_DIR=
inurl:board=
inurl:cat=
inurl:client_id=
inurl:cmd=
inurl:cont=
inurl:current_frame=
inurl:date=
inurl:detail=
inurl:dir=
inurl:display=
inurl:download=
inurl:f=
inurl:file=
inurl:fileinclude=
inurl:filename=
inurl:firm_id=
inurl:g=
inurl:getdata=
inurl:go=
inurl:HT=
inurl:idd=
inurl:inc=
inurl:incfile=
inurl:incl=
inurl:include_file=
inurl:include_path=
inurl:infile=
inurl:info=
inurl:ir=
inurl:lang=
inurl:language=
inurl:link=
inurl:load=
inurl:main=
inurl:mainspot=
inurl:msg=
inurl:num=
inurl:openfile=
inurl:p=
inurl:page=
inurl:pagina=
inurl:path=
inurl:path_to_calendar=
inurl:pg=
inurl:qry_str=
inurl:ruta=
inurl:safehtml=
inurl:section=
inurl:showfile=
inurl:side=
inurl:site_id=
inurl:skin=
inurl:static=
inurl:str=
inurl:strona=
inurl:sub=
inurl:tresc=
inurl:url=
inurl:user=
inurl:ajax.php?page=


filetype:inc intext:mysql_connect
filetype:inc mysql_connect OR mysql_pconnect
filetype:inf sysprep
filetype:ini inurl:"serv-u.ini"
filetype:ini inurl:flashFXP.ini
filetype:ini ServUDaemon
filetype:ini wcx_ftp
filetype:ini ws_ftp pwd
filetype:ldb admin
filetype:log "See `ipsec --copyright"
filetype:log inurl:"password.log"
filetype:mdb inurl:users.mdb
filetype:mdb wwforum
filetype:netrc password
filetype:pass pass intext:userid
filetype:pem intext:private
filetype:properties inurl:db intext:password
filetype:pwd service
filetype:pwl pwl
filetype:reg reg +intext:"defaultusername" +intext:"defaultpassword"
filetype:reg reg +intext:â? WINVNC3â?
filetype:reg reg HKEY_CURRENT_USER SSHHOSTKEYS
filetype:sql "insert into" (pass|passwd|password)
filetype:sql ("values * MD5" | "values * password" | "values * encrypt")
filetype:sql +"IDENTIFIED BY" -cvs
filetype:sql password
filetype:url +inurl:"ftp://" +inurl:";@"
filetype:xls username password email
htpasswd
htpasswd / htgroup
htpasswd / htpasswd.bak
intext:"enable password 7"

intitle:"Remote Desktop Web Connection" inurl:tsweb
intitle:"switch login" "IBM Fast Ethernet Desktop"
intitle:"SWW link" "Please wait....."
intitle:"teamspeak server-administration
intitle:"TUTOS Login"
intitle:"VMware Management Interface:" inurl:"vmware/en/"
intitle:"Welcome to the Advanced Extranet Server, ADVX!"
intitle:"Welcome to Windows 2000 Internet Services"
intitle:"Connection Status" intext:"Current login"
intitle:"inc. vpn 3000 concentrator"
intitle:asterisk.management.portal web-access
intitle:dupics inurl:(add.asp | default.asp | view.asp | voting.asp) -site:duware.com
intitle:index.of administrators.pwd
intitle:index.of cgiirc.config
intitle:Index.of etc shadow site:passwd
intitle:index.of intext:"secring.skr"|"secring.pgp"|"secring.bak"
intitle:index.of master.passwd
intitle:index.of passwd passwd.bak
intitle:index.of people.lst
intitle:index.of trillian.ini
intitle:Novell intitle:WebAccess "Copyright *-* Novell, Inc"
intitle:opengroupware.org "resistance is obsolete" "Report Bugs" "Username" "password"
intitle:open-xchange inurl:login.pl
inurl:":10000" intext:webmin
inurl:"8003/Display?what="
inurl:"auth_user_file.txt"
inurl:"GRC.DAT" intext:"password"
inurl:"printer/main.html" intext:"settings"
inurl:"slapd.conf" intext:"credentials" -manpage -"Manual Page" -man: -sample
inurl:"slapd.conf" intext:"rootpw" -manpage -"Manual Page" -man: -sample
inurl:"ViewerFrame?Mode="
inurl:"wvdial.conf" intext:"password"
inurl:"wwwroot/
inurl:/Citrix/Nfuse17/
inurl:/db/main.mdb
inurl:/wwwboard
inurl:access
inurl:admin filetype:db
inurl:asp
inurl:buy
inurl:ccbill filetype:log
inurl:cgi
inurl:cgiirc.config
inurl:config.php dbuname dbpass
inurl:data
inurl:default.asp intitle:"WebCommander"
inurl:download
inurl:file
inurl:filezilla.xml -cvs
inurl:forum
inurl:home
inurl:hp/device/this.LCDispatcher
inurl:html
inurl:iisadmin
inurl:inc
inurl:info
inurl:lilo.conf filetype:conf password -tatercounter2000 -bootpwd -man
inurl:list
inurl:login filetype:swf swf
inurl:mail
inurl:midicart.mdb
inurl:names.nsf?opendatabase
inurl:new
inurl:nuke filetype:sql
inurl:order
inurl:ospfd.conf intext:password -sample -test -tutorial -download
inurl:pages
inurl:pap-secrets -cvs
inurl:passlist.txt
Ultima Online loginservers
inurl:Proxy.txt
inurl:public
inurl:search
inurl:secring ext:skr | ext:pgp | ext:bak
inurl:shop
inurl:shopdbtest.asp
inurl:software
inurl:support
inurl:user
inurl:vtund.conf intext:pass -cvs s
inurl:web
inurl:zebra.conf intext:password -sample -test -tutorial -download
LeapFTP intitle:"index.of./" sites.ini modified
POWERED BY HIT JAMMER 1.0!
signin filetype:url
site:ups.com intitle:"Ups Package tracking" intext:"1Z ### ### ## #### ### #"
top secret site:mil
Ultima Online loginservers
VP-ASP Shop Administrators only
XAMPP "inurl:xampp/index" 
intitle:"Index of" .sh_history
intitle:"Index of" .bash_history
intitle:"index of" passwd
intitle:"index of" people.lst
intitle:"index of" pwd.db
intitle:"index of" etc/shadow
intitle:"index of" spwd
intitle:"index of" master.passwd
intitle:"index of" htpasswd
intitle:"index of" members OR accounts
intitle:"index of" user_carts OR user_cart
allintitle: sensitive filetype:doc
allintitle: restricted filetype :mail
allintitle: restricted filetype:doc site:gov
allintitle:*.php?filename=*
allintitle:*.php?page=*
allintitle:*.php?logon=*